5.00(1)

ท32101 ภาษาไทย 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1/2564

หลักสูตรรายวิชา

         ศึกษาวิเคราะห์การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว ร้อยกรอง อ่านตีความ แปลความและขยายความ วิเคราะห์ วิจารณ์ คาดคะเนเหตุการณ์ ประเมินค่า ตอบคำถามจากเรื่องที่อ่าน อ่านเรื่องต่าง ๆ แล้วเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด สังเคราะห์ความรู้จากการอ่านสื่อที่หลากหลาย มีมารยาทในการอ่าน เขียนสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ เขียนเรียงความ ย่อความ ประเมินคุณค่างานเขียนในด้านต่าง ๆ และนำมาพัฒนาตนเอง บันทึกการศึกษาค้นคว้า เขียนรายงานเชิงวิชาการโดยอ้างอิงข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง มีมารยาทในการ เขียน วิเคราะห์วิจารณ์ สรุปแนวคิด ประเมินค่าเรื่องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล พูดในโอกาสต่าง ๆ เสนอแนวคิด ใหม่ด้วยภาษาที่ถูกต้องเหมาะสม มีมารยาทในการฟัง การดูและการพูด อธิบายลักษณะของภาษา ใช้คำและ กลุ่มคำสร้างประโยคตรงตามเจตนาของผู้ส่งสาร และแต่งบทร้อยกรองได้ไพเราะ ถูกต้องตรงตามฉันทลักษณ์ วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรม ประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ สังคมและวัฒนธรรม รวบรวม วรรณกรรมพื้นบ้าน อธิบายภูมิปัญญาทางภาษา ท่องจำบทประพันธ์ที่มีคุณค่าและนำไปใช้อ้างอิง
          โดยใช้กระบวนการทางภาษา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการสืบค้นข้อมูล และกระบวนการกลุ่ม ในการศึกษาเรียนรู้ การอภิปรายและการแก้ปัญหา
          เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องและ เหมาะสม มีคุณธรรม จริยธรรม มีสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เห็นคุณค่าและ ตระหนักในความสำคัญของภาษาและวรรณคดีไทย สามารถนำความรู้ด้านทักษะภาษาไทยมาประยุกต์ใช้ใน ชีวิตจริงได้ถูกต้อง เหมาะสม และมีความสุขในชีวิต

รหัสตัวชี้วัด

         ท 1.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/5, ม.4-6/6, ม.4-6/9
         ท 2.1 ม.4-6/2, ม.4-6/6, ม.4-6/8
         ท 3.1 ม.4-6/1,ม.4-6/2, ม.4-6/4, ม.4-6/6
         ท 4.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/4, ม.4-6/7
         ท 5.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/6

รวม 23 ตัวชี้วัด

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

 • ๑. ผู้เรียนสามารถบอกแนวคิดพื้นฐานของการสื่อสาร
 • ๒. ผู้เรียนมีทักษะทางด้านการพูด สามารถพูดได้ถูกต้องเหมาะสม
 • ๓. ผู้เรียนมีทักษะทางด้านการฟัง สามารถฟังและคิดอย่งมีวิจารณญาณ
 • ๔. ผู้เรียนมีทักษะทางด้านการอ่าน สามารถอ่านได้อย่างถูกต้อง
 • ๕. ผู้เรียนมีทักษะทางด้านการเขียน สามารถเขียนงานเชิงสร้างสรรค์ได้
 • ๖. ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

สารบัญรายวิชา

29 บทเรียน

🍫เกมทดสอบความรู้พื้นฐานทางภาษาไทย🧩🎮

เกมทดสอบความรู้พื้นฐานทางภาษาไทย

🍫AnswerGarden💭💭

🍫หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การอ่าน 📚📙

🍫หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี 👨‍👩‍👧‍👦🌿

🍫หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง คัมภีร์ฉันทศาสตร์ แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ 💉💊

🍫หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง การเขียน ✏️📝

🍫หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง โคลนติดล้อ ตอน ความนิยมเป็นเสมียน 🛵🚘

เกี่ยวกับผู้สอน

จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา : (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จบการศึกษาระดับปริญญาตรี : สาขาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จบการศึกษาระดับปริญญาโท : สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5.00 (2 การให้คะแนน)

2 รายวิชา

330 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

5.0

Total 1 Ratings

5
1 คะแนน
4
0 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

เป็นบทเรียนที่ดีมาก มีแบบทดสอบก่อน-หลังเรียน มีใบงานหลากหลาย มีวีดีโอให้ความรู้ และควรนำคำแนะนำจากการประเมินบทเรียนไปพัฒนาบทเรียนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

 • ๑. Infographic
 • ๒. Video clip
 • ๓. PDF
 • ๔. You tube
 • ๕. MP3
 • ๖. เกม