0(0)

ท32102 ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2/2563

หลักสูตรรายวิชา

           อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและร้อยกรองได้อย่างถูกต้อง  ไพเราะ   วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่อ่านอย่างมีเหตุผล  ตอบคำถาม แล้วเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด  สังเคราะห์ความรู้จากการอ่าน  สิ่งตีพิมพ์  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ มาพัฒนาตน  พัฒนาการเรียน และพัฒนาความรู้ทางอาชีพ  ย่อความและรายงาน ประเมินค่าเพื่อนำความรู้ความคิดไปตัดสินใจแก้ปัญหา ในการดำเนินชีวิต  และมีมารยาทในการอ่าน  เขียนเรียงความ  เขียนสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ  ได้ตรงตามวัตถุประสงค์  และเรียบเรียงภาษาได้ถูกต้อง  มีข้อมูลและสาระสำคัญชัดเจน    
           เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเรื่องที่สนใจตามหลักการเขียนเชิงวิชาการ  และใช้ข้อมูลสารสนเทศอ้างอิงอย่างถูกต้อง  บันทึ ‘ กการศึกษาค้นคว้าเพื่อนำไปพัฒนาตนเองอย่างเป็นสม่ำเสมอ มีมารยาทในการเขียน  สรุป วิเคราะห์แนวคิด  การใช้ภาษา  และความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล  ประเมินเรื่องที่ฟังและดู  แล้วกำหนดแนวทางไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต
           มีวิจารณญาณในการฟังและดู  พูดในโอกาสต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม  มีมารยาทในการฟัง  การดู  อธิบายและวิเคราะห์หลักการสร้างคำในภาษาไทย  ใช้คำและกลุ่มคำสร้างประโยคตรงตามวัตถุประสงค์  วิเคราะห์อิทธิพลของภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่น    วิเคราะห์และประเมินการใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์  วิเคราะห์  วิจารณ์  สังเคราะห์และประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดีและวรรณกรรมในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ  เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง เห็นคุณค่า ของวรรณกรรมพื้นบ้านและภูมิปัญ ญาทางภาษา มีความตระหนัก  สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีจิตสำนึกและค่านิยมที่ดีงาม

รหัสตัวชี้วัด   
ท 1.1 ม.4-6/1  ม.4-6/2  ม.4-6/3  ม.4-6/9
ท 2.1 ม.4-6/1  ม.4-6/4  ม.4-6/5  ม.4-6/6  ม.4-6/8
ท 3.1 ม.4-6/1  ม.4-6/2  ม.4-6/3  ม.4-6/4  ม.4-6/6
ท 4.1 ม.4-6/1  ม.4-6/2  ม.4-6/5
ท 5.1 ม.4-6/1  ม.4-6/2  ม.4-6/3  ม.4-6/4  ม.4-6/6
รวม     22     ตัวชี้วัด ‘

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

 • ๑. ผู้เรียนสามารถบอกแนวคิดพื้นฐานของการสื่อสาร
 • ๒. ผู้เรียนมีทักษะทางด้านการพูด สามารถพูดได้ถูกต้องเหมาะสม
 • ๓. ผู้เรียนมีทักษะทางด้านการฟัง สามารถฟังและคิดอย่งมีวิจารณญาณ
 • ๔. ผู้เรียนมีทักษะทางด้านการอ่าน สามารถอ่านได้อย่างถูกต้อง
 • ๕. ผู้เรียนมีทักษะทางด้านการเขียน สามารถเขียนงานเชิงสร้างสรรค์ได้
 • ๖. ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

สารบัญรายวิชา

19 บทเรียน

เกมทบทวนความรู้รายวิชาภาษาไทย

เกมทบทวนความรู้รายวิชาภาษาไทย

AnswerGarden

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง มัทนะพาธา

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง การฟังและดู สาร อย่างมีวิจารณญาณ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง การเขียนเชิงวิชาการ

ประเมินความพึงพอใจ

เกี่ยวกับผู้สอน

จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา : (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จบการศึกษาระดับปริญญาตรี : สาขาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จบการศึกษาระดับปริญญาโท : สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5.00 (2 การให้คะแนน)

4 รายวิชา

633 ผู้เรียน

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

 • ๑. Infographic
 • ๒. Video clip
 • ๓. PDF
 • ๔. You tube
 • ๕. MP3
 • ๖. เกม