0(0)

ท33101 ภาษาไทย 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

ท33101  ภาษาไทย 5                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6    

ภาคเรียนที่ 1                                   เวลา   40   ชั่วโมง                              จำนวน     1.0    หน่วยกิต

___________________________________________________________________

ศึกษาการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว  ร้อยกรอง  อ่านงานเขียนประเภทต่าง ๆ  อ่านตีความ  แปลความ  ขยายความ  วิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินค่า แสดงความคิดเห็นโต้แย้ง เขียนกรอบแนวคิด    ผังความคิด    เขียนสื่อความในรูปแบบต่าง ๆ  การอธิบาย  บรรยาย  พรรณนา    การประเมินคุณค่างานเขียน  รายงานการค้นคว้า  ใช้ข้อมูลสารสนเทศอ้างอิง  เลือกฟังและดู  อย่างมีวิจารณญาณ   พูดแสดงทรรศนะ  โน้มน้าวใจ   ธรรมชาติของภาษา    ลักษณะภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษา  ระดับภาษา  ราชาศัพท์   อิทธิพลภาษาต่างประเทศ      หลักการวิเคราะห์   วิจารณ์วรรณคดี วรรณกรรม ตามหลักการวิจารณ์เบื้องต้น   รู้และเข้าใจลักษณะเด่นของวรรณคดี   ภูมิปัญญาทางภาษา วรรณกรรมพื้นบ้าน เชื่อมโยงกับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวิถีไทย ประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ นำข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
ใช้กระบวนการอ่าน การเขียน  ทักษะการฟังและดู  การพูด และกระบวนการคิด  ในการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว ร้อยกรอง  ตีความ แปลความ ขยายความ  วิเคราะห์    วิจารณ์  ประเมินค่า แสดงความคิดเห็นโต้แย้ง มีมารยาทในการสื่อสาร   เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด สามารถสื่อสารด้วยภาษาที่ถูกต้องเหมาะสม  นำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต
เห็นคุณค่าและรักษาภาษาไทย วรรณคดี วรรณกรรมไทย ไว้เป็นสมบัติและมรดกทางวัฒนธรรม    นำความรู้ หลักการปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

 

รหัสตัวชี้วัด    ท 1.1  ม.4-6/1  ม.4-6/3  ม.4-6/5  ม.4-6/6  ม.4-6/8

ท 2.2  ม.4-6/1  ม.4-6/2  ม.4-6/4  ม.4-6/7

ท 3.3  ม.4-6/1  ม.4-6/2  ม.4-6/3

ท 4.4  ม.4-6/1  ม.4-6/3  ม.4-6/4  ม.4-6/6

ท 5.5  ม.4-6/1  ม.4-6/2  ม.4-6/3

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • 1. ผู้เรียนได้ประสบการณ์ใหม่และฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้รายวิชา ท33101 ภาษาไทย
  • 2. ผู้เรียนสามารถค้นหาหรือเข้าถึงบทเรียนได้ทุกๆ ขณะที่ต้องการ
  • 3. ผู้สอนนำเสนอเนื้อหา แบบทดสอบที่ทันสมัยให้แก่ผู้เรียน
  • 4. เน้นการเผยแพร่ผลงานของผู้สอนสู่สาธารณะ

สารบัญรายวิชา

8 บทเรียน

🌊🚣‍♀️ บทอาขยาน กาพย์เห่เรือ ตอน เห่ชมเรือกระบวน เจ้าฟ้าธรรมธิเบศรไชยเชษฐ์สุริยวงศ์ (เจ้าฟ้ากุ้ง)

แบบทดสอบการท่องอาขยานบทหลัก เรื่องกาพย์เห่เรือ เห่ชมเรือกระบวน เจ้าฟ้าธรรมธิเบศรไชยเชษฐ์สุริยวงศ์ (เจ้าฟ้ากุ้ง)

📔🧑🏻‍🏫หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 คุณค่าของวรรณคดี?

คุณค่าของวรรณคดี วรรณคดี คือวรรณกรรม หรือข้อเขียนที่ทรงคุณค่า เพราะสะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาที่ลึกซึ้งของผู้เขียน ทั้งทางด้านเนื้อหา และวิธีการประพันธ์ การอ่านวรรณกรรมแต่ละเรื่อง จึงทำให้ผู้อ่านได้ซึมซาบสิ่งเหล่านี้ไปด้วย ซึ่งแบ่งได้เป็น คุณค่าด้านวรรณศิลป์ คุณค่าทางเนื้อหา คุณค่าด้านสังคม และคุณค่าจากการนำไปปรับใช้ชีวิตประจำวัน ภาพ : shutterstock.com ความเป็นอารยะของชนชาติหนึ่ง สามารถวัดได้จากการมีวรรณคดีเป็นของตัวเอง เพราะแสดงถึงวัฒนธรรมในด้านการภาษา ที่ต้องผ่านการพัฒนาอย่างยาวนาน และภูมิปัญญาทางสังคม ผ่านเนื้อหาที่แสดงถึงความเจริญทางจิตใจ คุณค่าของวรรณคดี หรือวรรณกรรม นิยมพิจารณากว้างๆ ใน 4 ประเด็น คือ 1. คุณค่าด้านวรรณศิลป์ คือ ความสละสลวยของภาษากวี ซึ่งส่งผลต่ออารมณ์ของผู้อ่าน หรือกล่าวได้ว่า ทำให้ผู้อ่านเกิดความสะเทือนอารมณ์ เพราะตัวอักษรได้เกาะกินใจผู้อ่าน จนเกิดจินตนาการตามบทประพันธ์ และมีความรู้สึกร่วมในที่สุด กลวิธีทางภาษาที่กวีใช้บ่อยๆ ได้แก่ - การเล่นเสียง โดยนำคำพ้องเสียง หรือพ้องรูป มาเรียงต่อกัน - การเล่นคำซ้ำ คือ การซ้ำคำเดิม เพื่อเน้นความหมายของคำให้ชัดเจน และหนักแน่น - การใช้ภาพพจน์ คือ การใช้คำที่ไม่ตรงไปตรงมา แต่เป็นการอุปมาเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นภาพ 2. คุณค่าทางเนื้อหา คือ สาระที่ผู้อ่านได้รับ จะเป็นความรู้ หรือข้อคิดก็ได้ 3. คุณค่าด้านสังคม เพราะวรรณวรรณกรรมต่างๆ เป็นเครื่องสะท้อนความเป็นไปทางสังคม วรรณกรรมที่ดี จึงต้องช่วยจรรโลงสังคมได้ โดยสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผู้คนในสังคมเดียวกัน เพื่อให้เกิดความสงบสุข 4. การนำไปปรับใช้ชีวิตประจำวัน คือ ผู้อ่านสามารถนำความรู้ แนวคิด หรือบทสอนต่างๆ จากวรรณกรรม ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้จริง

🐠 🌺หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 กาพย์เห่เรือ?

กาพย์เห่เรือ พรรณนาถึงรูปลักษณ์สวยงามแปลกตา สมรรถนะของเรือพระที่นั่งและเรือลำต่างๆ กระบวนเห่เรือ ตลอดจนความสามัคคี พรักพร้อมของพลพายที่ร่วมกระบวน

📚📖 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พันธกิจของภาษา?

การอ่านแปลความ ตีความและขยายความ เป็นการอ่านที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันการอ่านแปลความเป็นทักษะขั้นพื้นฐานของการอ่านตีความและการอ่านขยายความ ถ้าอ่านแปลความของเรื่องได้ก็จะนำไปสู่การตีความ สามารถอ่านขยายความ เป็นวิธีการอ่านที่ช่วยให้สามารถอ่านสารต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

🏯🧧หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สามก๊ก ตอนกวนอูไปรับราชการกับโจโฉ?

สามก๊ก พงศาวดารจีนแต่งเป็นความเรียงร้อยแก้วแบบบรรยายโวหาร มีเนื้อหาเกี่ยวกับการปกครอง กลอุบาย การทำสงคราม ได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสร ให้เป็น “ยอดแห่งความเรียงประเภทนิทาน”

🖋📝หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การเปลี่ยนแปลงของคำและประโยค?

การประเมินคุณค่าเรื่องสั้นและการประเมินคุณค่ากวีนิพนธ์ เป็นการศึกษาวิเคราะห์งานเขียนทั้งด้านแนวคิด การใช้ภาษา กลวิธีการแต่ง รวมถึงคุณค่าที่ได้รับจากงานเขียน เพื่อนำไปใช้ประเมินงานเขียนที่ได้อ่าน และนำไปใช้พัฒนางานของตนเอง

👩‍🏫💭หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การอธิบาย การบรรยาย และพรรณนา?

มนุษย์แสดงความคิดออกมาได้โดยการกระทำ และโดยการใช้ภาษา โดยการกระทำ บางอย่างคนอื่นอาจไม่เข้าใจว่าผู้กระทำ มีความคิดอย่างไรจึงต้องมีการอธิบายด้วยจึงจะรู้ว่าผู้กระทำ มีความคิดอย่างไร ในขณะที่มนุษย์คิดอยู่นั้นย่อมใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการคิดไปด้วย เมื่อมีโอกาสใช้ภาษาถ่ายทอดความคิดใดๆ ออกมาเป็นถ้อยคำ เพื่อสื่อสารกับคนอื่นความคิดของคนนั้นก็จะพัฒนายิ่งขึ้นไปด้วย

👩‍🍼👼หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ไตรภูมิพระร่วง ตอนมนุสสภูมิ?

ไตรภูมิพระร่วงเป็นวรรณคดีเก่าแก่ที่แต่งขึ้นตั้งแต่สมัยสุโขทัย เรื่องราวเกี่ยวกับความแปรเปลี่ยนและความไม่แน่นอนของสิ่งต่างๆ ในโลกนี้

เกี่ยวกับผู้สอน

4.80 (5 การให้คะแนน)

7 รายวิชา

739 ผู้เรียน

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

  • - หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย วรรณคดีวิจักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  • - หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  • - บทเรียนออนไลน์โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑"
  • - เอกสารประกอบการสอน, ใบความรู้, ใบงาน
  • - สื่อวิดีทัศน์, Youtube

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑"