0(0)

ท33102 ภาษาไทย 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

ท33102  ภาษาไทย 6                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6    

ภาคเรียนที่ 2     ปีการศึกษา 2565         เวลา   40   ชั่วโมง                  จำนวน     1.0    หน่วยกิต

___________________________________________________________________

ศึกษาการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว  ร้อยกรอง  อ่านงานเขียนประเภทต่าง ๆ  อ่านตีความ  แปลความ  ขยายความ  วิเคราะห์    วิจารณ์  ประเมินค่า   แสดงความคิดเห็นโต้แย้ง    เขียนกรอบแนวคิด    ผังความคิด    เขียนสื่อความในรูปแบบต่าง ๆ   การแสดงทรรศนะ  โต้แย้ง  โน้มน้าวใจ  เชิญชวน    ประเมินคุณค่างานเขียน  การเขียนรายงานจากการค้นคว้า  ใช้ข้อมูลสารสนเทศอ้างอิง การเขียนบันทึกความรู้ เลือกฟังและดู  อย่างมีวิจารณญาณ   พลังของภาษา   การแต่งบทร้อยกรอง  ประเมินการใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์   ลักษณะเด่น  ข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมไทย   วิจารณ์วรรณคดี วรรณกรรม ตามหลักการวิจารณ์เบื้องต้น รู้และเข้าใจลักษณะเด่นของวรรณคดี   ภูมิปัญญาทางภาษา วรรณกรรมพื้นบ้าน เชื่อมโยงกับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวิถีไทย ประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ นำข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
ใช้กระบวนการอ่าน การเขียน  ทักษะการฟังและดู  การพูด และกระบวนการคิด  ในการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว ร้อยกรอง  ตีความ แปลความ ขยายความ  วิเคราะห์    วิจารณ์  ประเมินค่า แสดงความคิดเห็นโต้แย้ง มีมารยาทในการสื่อสาร   เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด สามารถสื่อสารด้วยภาษาที่ถูกต้องเหมาะสม
เห็นคุณค่าและรักษาภาษาไทย วรรณคดี วรรณกรรมไทย ไว้เป็นสมบัติและมรดกทางวัฒนธรรมนำความรู้ หลักการปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

รหัสตัวชี้วัด    ท 1.1  ม.4-6/1  ม.4-6/3  ม.4-6/5  ม.4-6/6  ม.4-6/8

ท 2.2  ม.4-6/1  ม.4-6/2  ม.4-6/4  ม.4-6/7

ท 3.3  ม.4-6/1  ม.4-6/2  ม.4-6/3

ท 4.4  ม.4-6/1  ม.4-6/3  ม.4-6/4  ม.4-6/6

ท 5.5  ม.4-6/1  ม.4-6/2  ม.4-6/3

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • 1. ผู้เรียนได้ประสบการณ์ใหม่และฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้รายวิชา ท33101 ภาษาไทย
  • 2. ผู้เรียนสามารถค้นหาหรือเข้าถึงบทเรียนได้ทุกๆ ขณะที่ต้องการ
  • 3. ผู้สอนนำเสนอเนื้อหา แบบทดสอบที่ทันสมัยให้แก่ผู้เรียน
  • 4. เน้นการเผยแพร่ผลงานของผู้สอนสู่สาธารณะ

สารบัญรายวิชา

10 บทเรียน

บทอาขยาน เรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้าง?

บทอาขยาน เรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้าง
บทอาขยาน เรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้าง3:00
แบบทดสอบ บทอาขยาน เรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้าง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนช้างถวายฎีกา?

เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสรว่าเป็นยอดของกลอนเสภา มีความยอดเยี่ยมทั้งด้านเนื้อเรื่องและกระบวนกลอน นอกจากนี้ ยังสะท้อนให้เห็นความเป็นอยู่การเมือง การปกครอง ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยมและความเชื่อในอดีต ถือเป็นวรรณคดีที่เปี่ยมด้วยคุณค่าและควรแก่การศึกษาอีกเรื่องหนึ่ง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ การเขียนบันเทิงคดี

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ สามัคคีเภทคำฉันท์

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ การพูดอภิปราย การพูดแสดงทรรศนะ และการโต้แย้ง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ ขัตติยพันธกรณี

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ อิทธิพลของภาษาต่างประเทศในภาษาไทย

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์?

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ (Racha1-Online) รายวิชา ท33102 ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

เกี่ยวกับผู้สอน

4.80 (5 การให้คะแนน)

7 รายวิชา

739 ผู้เรียน

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

  • - หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของ บริษัท อักษรเจริญทัศน์ จำกัด
  • - หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของ บริษัท อักษรเจริญทัศน์ จำกัด
  • - บทเรียนออนไลน์โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑"
  • - เอกสารประกอบการสอน, ใบความรู้, ใบงาน
  • - สื่อวิดีทัศน์, Youtube

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑"