0(0)

บัญชีกิจการบริการ 1 ง 20238

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีของกิจการประเภทสถานศึกษาเอกชน สถานพยาบาล มูลนิธิ สมาคม สโมสร ผู้ประกอบอาชีพอิสระ กิจการบริการและนำเสนองบการเงิน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู๎เกี่ยวกับหลักการและวิธีการบัญชี สำหรับกิจการประเภทสถานศึกษาเอกชน สถานพยาบาล มูลนิธิ กิจการบริการ สมาคม สโมสร ผู๎ประกอบอาชีพอิสระและเกษตรกร
2. ปฏิบัติงานบัญชีของกิจการประเภทสถานศึกษาเอกชน สถานพยาบาล มูลนิธิ กิจการบริการ สมาคม สโมสร ผู๎ประกอบอาชีพอิสระและเกษตรกรตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

สารบัญรายวิชา

4 บทเรียน1h

หน่วยที่ 1 ประเภทธุรกิจ

ร่างบทเรียน
การมอบหมายงาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การวิเคราะห์รายการค้ากิจการบริการ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สมุดรายวันทั่วไป

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

5 รายวิชา

190 ผู้เรียน

เรียน