0(0)

ประวัติศาสตร์สากล ส30233

  • ลงทะเบียนแล้ว 14
  • อัปเดตล่าสุด กรกฎาคม 22, 2020

หลักสูตรรายวิชา

รายวิชา ประวัติศาสตร์สากล

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6                                                                          รหัสวิชา ส30233

เวลา  20 ชั่วโมง                                                                                                      จำนวน 0.5 หน่วยกิต

 

ศึกษา  วิเคราะห์ ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติ ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ คุณค่าและประโยชน์ของวิธีการทางประวัติศาสตร์ที่มีต่อการศึกษาประวัติศาสตร์สากล อารยธรรมลุ่มแม่น้ำไทกรีส – ยูเฟรทีส ไนล์ หวางเหอ สินธุ และอารยธรรมกรีก โรมัน การติดต่อระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกที่มีผลต่อพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของโลก เหตุการณ์สำคัญต่างๆ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน การขยาย การล่าอาณานิคมของประเทศในยุโรปไปยังทวีปอเมริกา แอฟริกาและเอเชีย และผลกระทบ ความร่วมมือและความขัดแย้งของมนุษยชาติในโลก สถานการณ์สำคัญของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 21

โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักในความสำคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์สากล

มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด้านใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มีความรับผิดชอบ

 

ตัวชี้วัด                             

ส 4.1  ม. 4-6/1   ม. 4-6/2

ส 4.2  ม. 4-6/1   ม. 4-6/2   ม. 4-6/3   ม. 4-6/4

    รวม 6  ตัวชี้วัด

 

 

 

 

 

 

สารบัญรายวิชา

21 บทเรียน

1.เวลาและการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์สากล

เพิ่มลงในคิว การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์สากล ม.4-627:23

2.การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์สากล

3.อารยธรรมของโลก ยุคโบราณ

4.หตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่มีผล ต่อโลกปัจจุบัน

5.สถานการณ์สำคัญของโลกในคริสต์ศตวรรษ ที่ 21

เกี่ยวกับผู้สอน

การศึกษา ปริญญาตรี คบ. สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา เกรดเฉลี่ย 3.95 ปริญญาตรี พธม. พุทธบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เกรดเฉลี่ย 3.88
0 (0 การให้คะแนน)

2 รายวิชา

188 ผู้เรียน

เรียน