4.00(1)

ประวัติศาสตร์ ส22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 ภาคเรียนที่1/2564

หลักสูตรรายวิชา

          ศึกษาวิเคราะห์การประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และความสำคัญของการตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่น่าเชื่อถือ ตลอดจนวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ การพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาคเอเชีย  ความสำคัญของแหล่งอารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชีย พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา และอาณาจักรธนบุรีในด้านต่างๆ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรอยุธยา อิทธิพลของภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยาและธนบุรีที่มีต่อการพัฒนาชาติไทยในยุคต่อมา

        โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเผชิญสถานการณ์ และกระบวนการแก้ปัญหา

        เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของมนุษยชาติในภูมิภาคต่างๆ ในทวีปเอเชียจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ให้ตระหนักถึงความสำคัญและผลกระทบที่เกิดขึ้น มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต  มีความรัก  ความภูมิใจและธำรงความเป็นไทย

        ตัวชี้วัด

        ส 4.1     ม.2/1   ม.2/2   ม.2/3

        ส 4.2     ม.2/1   ม.2/2

        ส 4.3     ม.2/1   ม.2/2   ม.2/3

        รวม  8  ตัวชี้วัด

สารบัญรายวิชา

21 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เความสำคัญชองหลักฐานทางประวัติศาสตร์

แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1
power point หน่วยการเรียนรู้ที่1 ความสำคัญของหลักฐานทางประวัติศาสตร์
ใบความรู้ เรื่องความสำคัญของหลักฐานทางประวัติศาสตร์
คลิปวิดีโอ You tube เรื่องหลักฐานทางประวัตฺิศาสตร์ในขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์
คลิปวิดีโอ You tube เรื่องหลักฐานทางประวัติศาสตร์
คลิปวิดีโอ You tube เรื่องการตีความหลักฐาน
แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่1
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พัฒนาการของอาณาจักรธนบุรี

เกี่ยวกับผู้สอน

3.83 (6 การให้คะแนน)

7 รายวิชา

1109 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

4.0

Total 1 Ratings

5
0 คะแนน
4
1 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

บทเรียนครบดีจังเลยค่ะ

เรียน