0(0)

ประวัติศาสตร์ ส22104 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 ภาคเรียนที่2/2563

หลักสูตรรายวิชา

     ศึกษาวิเคราะห์การประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และความสำคัญของการตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่น่าเชื่อถือ ตลอดจนวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ การพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาคเอเชีย  ความสำคัญของแหล่งอารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชีย พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา และอาณาจักรธนบุรีในด้านต่างๆ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรอยุธยา อิทธิพลของภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยาและธนบุรีที่มีต่อการพัฒนาชาติไทยในยุคต่อมา

     โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเผชิญสถานการณ์ และกระบวนการแก้ปัญหา

     เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของมนุษยชาติในภูมิภาคต่างๆ ในทวีปเอเชียจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ให้ตระหนักถึงความสำคัญและผลกระทบที่เกิดขึ้น มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต  มีความรัก  ความภูมิใจและธำรงความเป็นไทย

ตัวชี้วัด

4.1     ม.2/1   ม.2/2   ม.2/3

4.2     ม.2/1   ม.2/2

ส 4.3     ม.2/1   ม.2/2   ม.2/3

รวม  8  ตัวชี้วัด

สารบัญรายวิชา

31 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญในการสร้างสรรค์ชาติไทย

แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่4
-Power Point ประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญในการสร้างสรรค์ชาติไทย
ใบความรู้เรื่องประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญในการสร้างสรรค์ชาติไทย
-คลิปวีดีโอ You tube ประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญในสมัยอยุธยา
-คลิปวีดีโอ You tube ประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญในสมัยธนบุรี
ทบทวนหน่วยการเรียนรู้ที่4 ประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญในการสร้างสรรค์ชาติไทย1
ทบทวนหน่วยการเรียนรู้ที่4 ประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญในการสร้างสรรค์ชาติไทย2
ติวเข้มเรื่องประวัติและผลงานของบุคคสำคัญในสมัยอยุธยา
แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่4
ข้อมูลผู้เข้าทำแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่4
แบบประเมินความพึงพอใจการใช้บทเรียนออนไลน์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ที่ตั้งและสภาพภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อพัฒนาการของทวีปเอเชีย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 แหล่งอารยธรรมในทวีปเอเชีย

เกี่ยวกับผู้สอน

3.83 (6 การให้คะแนน)

7 รายวิชา

1109 ผู้เรียน

เรียน