0(0)

ประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียน ค 32202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4

สารบัญรายวิชา

แบบทดสอบบทที่ 1 จำนวนเชิงซ้อน

แบบทดสอบ 1.1 จำนวนเชิงซ้อน
แบบทดสอบ 1.2 สมบัติเชิงพีชคณิตของจำนวนเชิงซ้อน
แบบทดสอบ 1.3 รากที่สองของจำนวนเชิงซ้อน
แบบทดสอบ 1.4 กราฟและค่าสัมบูรณ์ฺของจำนวนเชิงซ้อน
แบบทดสอบ 1.5 รูปเชิงขั้วของจำนวนเชิงซ้อน
แบบทดสอบ 1.6 รากที่ n ของจำนวนเชิงซ้อน
แบบทดสอบ 1.7 สมการพหุนามตัวแปรเดียว

แบบทดสอบบทที่ 2 หลักการนับเบื้องต้น

แบบทดสอบบทที่ 3 ความน่าจะเป็น

เกี่ยวกับผู้สอน

0.00 (3 การให้คะแนน)

33 รายวิชา

1828 ผู้เรียน

เรียน