0(0)

ประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียน ค 32102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4

สารบัญรายวิชา

บทที่ 1 ลำดับและอนุกรม

แบบทดสอบ 1.1.1 ความหมายของลำดับ
แบบทดสอบ 1.1.2 ลำดับเลขคณิต
แบบทดสอบ 1.1.3 ลำดับเรขาคณิต
แบบทดสอบ 1.2.1 อนุกรมเลขคณิต
แบบทดสอบ 1.2.2 อนุกรมเรขาคณิต

เกี่ยวกับผู้สอน

0.00 (3 การให้คะแนน)

33 รายวิชา

1828 ผู้เรียน

เรียน