0(0)

ประเมินผลสัมฤทธิ์ ค 32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 ( ม. 5 / 1)

สารบัญรายวิชา

หน่วยที่ 1 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ

1.1 ฟังก์ชันไซน์และโคไซน์
1.2 ฟังก์ชันตรีโกณมิติอื่นๆ
1.3 ฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุม
1.4 กราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติ
1.5 ฟังก์ชันตรีโกณมิติของผลบวกและผลต่างของจำนวนจริงหรือของมุม
1.6 ตัวผกผันของฟังก์ชันตรีโกณมิติ
1.7 เอกลักษณ์และสมการตรีโกณมิติ
1.8 กฏของโคไซน์และกฏของไซน์

เกี่ยวกับผู้สอน

0.00 (3 การให้คะแนน)

32 รายวิชา

1828 ผู้เรียน

เรียน