0(0)

ประเมินผลสัมฤทธิ์ ค 33101คณิตศาสตร์5 ม. 6/3-7

สารบัญรายวิชา

หน่วยที่ 1 ความหมายของสถิติศาสตร์และข้อมูล

แบบทดสอบ 1.1 สถิติศาสตร์
แบบทดสอบ 1.2 คำสำคัญในสถิติศาสตร์
แบบทดสอบ 1.3 ประเภทของข้อมูล
แบบทดสอบ 1.4 สถิติศาสตร์เชิงพรรณนา และสถิติศาสตร์เชิงอนุมาน

หน่วยที่ 2 การวิเคราะห์แะนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพ

เกี่ยวกับผู้สอน

0.00 (3 การให้คะแนน)

63 รายวิชา

3307 ผู้เรียน

เรียน