0(0)

ประเมินผลสัมฤทธิ์ ค30205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 (ม.6/2)

สารบัญรายวิชา

หน่วยที่ 1 ลำดับและอนุกรม

แบบทดสอบ 1.1 ลำดับ
แบบทดสอบ 1.2 ลิมิตของลำดับ
แบบทดสอบ 1.3 อนุกรม
แบบทดสอบ 1.4 สัญลักษณ์แทนการบวก

หน่วยที่ 2 แคลคูลัสเบื้องต้น

เกี่ยวกับผู้สอน

0.00 (3 การให้คะแนน)

63 รายวิชา

3307 ผู้เรียน

เรียน