0(0)

ประเมินผลสัมฤทธิ์ ค32101 คณิตศาสตร์ 3 ม.5 / 5–7

สารบัญรายวิชา

หน่วยที่ 1 เลขยกกำลัง?

1.1 เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม
แบบทดสอบ 1.1 เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม
แบบทดสอบ 1.2 รากที่ n ของจำนวนจริง
แบบทดสอบ 1.3 เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ

หน่วยที่ 2 ฟังก์ชัน

เกี่ยวกับผู้สอน

0.00 (3 การให้คะแนน)

63 รายวิชา

3309 ผู้เรียน

เรียน