0(0)

ประเมินผลสัมฤทธิ์ รายวิชา ค31101 คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เทอม 1

หลักสูตรรายวิชา

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

31101  คณิตศาสตร์                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4     ภาคเรียนที่  1          เวลา   40   ชั่วโมง      จำนวน  1.0   หน่วยกิต

                  ศึกษาเกี่ยวกับเซต การเขียนเซต เซตจำกัดและเซตอนันต์ เซตที่เท่ากัน เซตว่าง แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์ เอกภพสัมพัทธ์ สับเซตและสับเซตแท้ เพาเวอ์เซต การดำเนินการของเซต อินเตอร์เซกชันของเซต ยูเนียนของเซต คอมพลีเมนต์ของเซต ผลต่างระหว่างเซต การหาผลการดำเนินการของเซตตั้งแต่สองการดำเนินการขึ้นไป จำนวนสมาชิกของเซตจำกัด ประพจน์ การเชื่อมประพจน์ด้วยตัวเชื่อม “และ”  “หรือ” “ถ้า..แล้ว” “ก็ต่อเมื่อ” นิเสธของประพจน์ การหาค่าความจริงของรูปแบบของประพจน์ การสร้างตารางค่าความจริง รูปแบบของประพจน์ที่สมมูลกัน สัจนิรันดร์ พร้อมทั้งนำความรู้เกี่ยวกับเซต และตรรกศาสตร์ในการสื่อสาร และสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์โดยใช้ข้อมูลต่าง ๆ   ในท้องถิ่นอำเภอบางปะอิน

โดยจัดประสบการณ์  กิจกรรม  หรือโจทย์ปัญหาที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการคิดคำนวณ  การให้เหตุผล   การวิเคราะห์  การแก้ปัญหา  การสื่อสาร  การสื่อความหมาย  การนำเสนอและการใช้เทคโนโลยี

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ    ความคิดรวบยอด    ใฝ่รู้ใฝ่เรียน    มีระเบียบวินัยมุ่งมั่นในการทำงานอย่างมีระบบ    ประหยัด    ซื่อสัตย์    มีวิจารณญาณ    รู้จักนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างพอเพียง

รหัสตัวชี้วัด      ค 1.1  ม.4-6/1

รวม      1   ตัวชี้วัด

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • 1. เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนตามจุดมุ่งหมายของมาตรฐานตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้
  • 2. เพื่อประเมินความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียนตามมาตณฐานตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

สารบัญรายวิชา

เกี่ยวกับผู้สอน

0.00 (2 การให้คะแนน)

11 รายวิชา

1924 ผู้เรียน

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

  • 1. หนังสือเรียน สสวท.
  • 2. เอกสารประกอบการเรียน
  • 3. สื่อ/แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ

ความต้องการ

  • นักเรียนควรศึกษาบทเรียน Racha1-online แต่ละหน่วยการเรียนให้เรียบร้อย ก่อนดำเนินการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4