0(0)

พระพุทธศาสนา ส21101

หลักสูตรรายวิชา

             ศึกษา วิเคราะห์ และปฏิบัติ ในเรื่องความสำคัญทางศาสนา หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ การเป็นศาสนิกชนที่ดี ธำรงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่นที่ตนนับถือและอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข หน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี ค่านิยมที่ดีงาม ระบบการเมืองการปกครอง ในสังคมปัจจุบัน ประเพณี วัฒนธรรมไทยและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข การดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกได้อย่างสันติสุข                                                โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสร้างค่านิยม เจตคติ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการกลุ่มการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูล การอภิปราย การวิเคราะห์ การเรียนรู้แบบร่วมมือ                                เพื่อให้เกิดความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ เป็นผู้กระทำความดี มีค่านิยมที่ดี พัฒนาตนเองอยู่เสมอ รวมทั้งบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ตลอดจนเป็นพลเมืองดีในสังคมที่มีความแตกต่างและหลากหลายทางวัฒนธรรม เกิดค่านิยม ความเชื่อ ค่านิยมที่ดีงามในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข

 

รหัสตัวชี้วัด                                                                                                                                                                 ส 1.1 ม. 2/1 – 11                                                                                                                                             ส 1.2 ม. 2/1 – 5                                                                                                                                     รวม 16 ตัวชี้วัด

 

สารบัญรายวิชา

53 บทเรียน

วิชาพระพุทธศาสนา หน่วยการเรียนรู้ทีี่ 1 ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา

แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1
power point หน่วยการเรียนรู้ที่1
การทำสังคายนา
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย
ความสำคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย
พระพุทธศาสนากับการพัฒนาครอบครัว
แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่1

หน่วยการเรียนรู้ที่2 พุทธประวัติ พระสาวก ศาสนิกชนตัวอย่างและชาดก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พุทธศาสนสุภาษิต

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 หน้าที่ชาวพุทธและมารยาทชาวพุทธ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การบริหารจิตและการเจริญปัญญา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ศาสนสัมพันธ์

วิชาหน้าที่พลเมือง หน่วยการเรียนรู้ที่1 บทบาทหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 รัฐธรรมนูญกับการเมืองการปกครองของไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 กฏหมายคุ้มครองสิทธิของบุคคล

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เกี่ยวกับผู้สอน

3.83 (6 การให้คะแนน)

7 รายวิชา

1109 ผู้เรียน

เรียน