5.00(1)

พ 22101 สุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2564

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษา  ค้นคว้า  วิเคราะห์เกี่ยวกับการ นำผลการปฏิบัติตนเกี่ยวกับทักษะกลไกและทักษะการเคลื่อนไหวในการเล่นกีฬาจากแหล่งข้อมูลที่หลากลหายมาสรุปเป็นวิธีที่เหมาะสมในบริบทของตนเอง  เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลทั้งประเภทบุคคลและทีมอย่างละ  1  ชนิด  เปรียบเทียบประสิทธิภาพของรูปแบบการเคลื่อนไหวที่ส่งผลต่อการเล่นกีฬาและกิจกรรมในชีวิตประจำวัน  ร่วมกิจกรรมนันทนาการอย่างน้อย             1 กิจกรรม  และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเป็นระบบ

โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ อธิบาย อภิปราย สาธิต ฝึกปฏิบัติ และการสืบค้น เพื่อให้เกิดการใฝ่เรียน ใฝ่รู้  มีความเป็นระเบียบวินัย  มีความคล่องแคล่ว  มีทักษะในการแก้ปัญหา  มีความคิดอย่างสร้างสรรค์  อยู่อย่างพอเพียง

 

รหัสตัวชี้วัด

พ 3.1   ม 2/1 , ม 2/2 , ม 2/3 , ม 2/4

รวมทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด

 

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • อธิบายการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญkในวัยรุ่น
  • ระบุปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางด้านร่างกายจิตใจ
  • อธิบายการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาตนเองได้

สารบัญรายวิชา

14 บทเรียน

หน่วยที่ 1 วัยรุ่น วัยวุ่น

จุดประสงค์
การมอบหมายงาน
บทเรียนที่ 1 วัยรุ่น วัยวุ่น5:25
แบบทดสอบ

บทที่ 2 การเจรฺญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่ย

บทที่ 3 เรื่องเจตคติในเรื่องเพศ

บทที่4 ความ เท่าเทียมระหว่างเพศ

บทที่ 5 เพศสัมพันธ์ในวัยเรียน

บทที่6 การบริการทางสุขภาพ

บทที่ 7 สุขภาพกับการใช้เทคโนโลยี่ในชีวิตประจำวัน

เกี่ยวกับผู้สอน

4.50 (2 การให้คะแนน)

5 รายวิชา

881 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

5.0

Total 1 Ratings

5
1 คะแนน
4
0 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

เป็นบทเรียนที่ดี มีใบงานหลากหลาย มีวีดีโอให้ความรู้ มีแบบทดสอบและควรนำคำแนะนำจากการประเมินบทเรียนไปพัฒนาบทเรียนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

เรียน