0(0)

พ 23101 สุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/2565

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาแต่ละช่วงของชีวิต อิทธิพลและความคาดหวังของสังคมต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น อนามัยแม่และเด็ก การวางแผนครอบครัวและวิธีการปฏิบัติตนที่เหมาะสม

วิเคราะห์อิทธิพลและความคาดหวังของสังคมต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น สื่อโฆษณา ที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ สาเหตุและเสนอแนวทางป้องกัน แก้ไขความขัดแย้งในครอบครัวกำหนดรายการอาหารที่เหมาะสมกับวัยต่าง ๆ โดยคำนึง ถึงความประหยัดและคุณค่าทาง โภชนาการ เสนอแนวทางป้องกันโรคที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย เห็นคุณค่าและนำประโยชน์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีคุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม มีจิตสาธารณะ

 

รหัสตัวชี้วัด

พ 1.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3

พ 2.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3

พ 4.1 ม.3/1, ม.3/2

รวมทั้งหมด 8 ตัวชี้วัด

 

 

 

 

สารบัญรายวิชา

13 บทเรียน

หน่วยที่ 1 ช่วงวัยชีวิต

บทเรียนที่ 1 ช่วงวัยชีวิต4:16
จุดประสงค์การเรียนรู้
การมอบหมายงาน
แบบทดสอบ

หน่วยที่ 2ความคาดหวังของสังคมต่อวัยรุ่น

หน่วยที่ 3 อิทธิพลของสื่อโฆษณาต่อวัยรุ่น

หน่วยที่ 4 อนมัยการเจริญพันธ์

หน่วยที่ 5 ปัญหาความขัดแย้งในครอบครัว

หน่วยที่ 6 อาหารตามวัย

หน่วยที่ 7 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ

เกี่ยวกับผู้สอน

4.67 (3 การให้คะแนน)

13 รายวิชา

1851 ผู้เรียน

เรียน