0(0)

พ 23103 สุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ภาคเรียนที่ 2/ 2565

หลักสูตรรายวิชา

อาหารที่เหมาะสมกับวัย โรคที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเจ็บป่วยและการตายของคนไทยการวางแผนและการจัดเวลาในการออกกำลังกาย การพักผ่อนและการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายการป้องกันหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับสุขภาพ อุบัติเหตุและการช่วยฟื้นคืนชีพ โดยใช้กระบวนการกลุ่ม การคิด วิเคราะห์ การสืบค้นข้อมูล การบันทึกข้อมูล การอภิปราบกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการตระหนักและเห็นความสำคัญของการดูแลสภาพและหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรง นำไปใช้ปฏิบัติในชีวิตประจำวันและแนะนำผู้อื่นได้ รหัสตัวชี้วัด

พ 4.1ม3/1,ม3/2,ม3/3,ม3/4,ม3/5

พ 5.1ม3/1,ม3/2ม3/4,ม3/5

รวม10 ตัวชี้วัด

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • นักเรียนสามารถป้องกันและหลีกเลี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา การใช้สารเสพติด และความรุนแรง

สารบัญรายวิชา

34 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ปัญหาสุขภาพในชุมชน

แบบทดสอบก่อนเรียน 8.1
แบบทดสอบหลังเรียน
แบบทดสอบก่อนเรียน
แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 พฤติกรรมเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพ?

ปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ย เป็นสิ่งที่พบเห็นได้ทั่วไปงต่างๆ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 การแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงของเยาวชน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 วิธีหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 หลักการช่วยฟื้นคืนชีพ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 การวางแผนการสร้างเสริมสุขภาพ (อินเทอร์เนต)

แบบสอบถามความพึงพอใจ

เกี่ยวกับผู้สอน

4.67 (3 การให้คะแนน)

13 รายวิชา

1850 ผู้เรียน

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

  • หนังสือเรียนสุขศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3
  • YouTube

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3