0(0)

พ 30232 วิชาเพศเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2/2565

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการทางเพศของการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่วัยหนุ่มสาว สัมพันธภาพกับความคาดหวังต่อบทบาทและความรับผิดชอบ การแสดงออกทางเพศ ทักษะการตัดสินใจ การต่อรองและการสื่อสารความต้องการตามความคิดเห็นและความรู้สึกของตนเองบนพื้นฐานของการเคารพในสิทธิของผู้อื่นการดูแลสุขภาพทางเพศสิทธิในการแสดงออกตามวิถีชีวิตทางเพศภายใต้กรอบของกฎหมายว่าด้วยเพศสังคมและวัฒนธรรม

ผลการเรียนรู้
1. มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความเสี่ยงจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่พร้อมและไม่ปลอดภัย
2. รู้วิธีป้องกันและลดความเสี่ยงต่อเพศสัมพันธ์ที่ไม่พร้อม

รวมทั้งหมด  2  ผลการเรียนรู้

สารบัญรายวิชา

12 บทเรียน

บทที่ 1 ความแตกต่างระหว่างชายและหญิง

แบบทดสอบก่อนเรียน 1
แบบทดสอบหลังเรียน 1

บทที่ 2 พัฒนาการของวัยรุ่น

บทที่ 3 ความต้องการของวัยรุ่น

บทที่ 4 ฉลาดเลือก

บทที่ 5 การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

บทที่ 6 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

เกี่ยวกับผู้สอน

4.67 (3 การให้คะแนน)

13 รายวิชา

1850 ผู้เรียน

เรียน