4.00(1)

พ20201 เทเบิลเทนนิส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หลักสูตรรายวิชา

                ศึกษาเพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจ  เรื่องเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกาย  หลักการออกกำลังกาย  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  ทักษะเบื้องต้นกีฬาเทเบิลเทนนิส  การเล่นเป็นทีมการเคลื่อนไหว  การออกกำลังกาย การพักผ่อน และนันทนาการ กฎ กติกา ในการเล่นกีฬา วิธีการรุกและการป้องกันในการแข่งขันกีฬา การควบคุมตนเอง การมีน้ำใจนักกีฬา การทำงานเป็นทีม การวางแผนสมรรถภาพทางกาย สมรรถภาพทางจิต  การบริหารจิต เห็นคุณค่าของการออกกำลังกายการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาปฏิบัติกิจกรรมด้วยความสนุกสนานปลอดภัย  ชื่นชมและเห็นคุณค่าของการออกกำลังกาย  เคารพ กฎ  กติกาการแข่งขัน  มีน้ำใจนักกีฬา  และให้ความร่วมมือในการทำงานเป็นทีม

มีทักษะในการเคลื่อนไหวลักษณะต่างๆ และมีประสิทธิภาพของรูปแบบการเคลื่อนไหวต่างๆ การเล่นเกม  กีฬาตามสมัยนิยม  การออกกำลังกาย การป้องกันในการเล่น การแข่งขันกีฬา การทำงานเป็นทีม การปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ  กีฬาต่างๆการสร้างสมรรถภาพทางกาย   การพักผ่อน  นันทนาการ  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ทางจิต ทางกลไก
                    ศึกษาเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่า   และมีทักษะโดยใช้ทักษะทางกลไก นำไปสู่การใช้ในชีวิตประจำวัน

ผลการเรียนรู้

1. มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามทักษะพื้นฐาน การจับไม้ ท่าเตรียมพร้อมและการตีลูกพื้นแบบต่างๆได้

2. มีความรู้ความเข้าใจและคุ้นเคยกับการใช้ไม้ตีลูกขั้นพื้นฐานต่างๆได้ ปฏิบัติทักษะการเล่นลูกพลิกแพลงต่างๆได้แก่ การตีลูกหมุน การตีลูกขึ้นและการตีตัดได้

3. มีความรู้ความเข้าใจและสามารถทดสอบทักษะเทเบิลเทนนิสตามแบบทดสอบทักษะเทเบิลเทนนิส รูปแบบวิธีการเล่นและเทคนิคการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิสได้

4. มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามกติกาการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทลนิสได้

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

 • 1.มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามทักษะพื้นฐาน การจับไม้ ท่าเตรียมพร้อมและการตีลูกพื้นแบบต่างๆได้
 • 2.มีความรู้ความเข้าใจและคุ้นเคยกับการใช้ไม้ตีลูกขั้นพื้นฐานต่างๆได้ ปฏิบัติทักษะการเล่นลูกพลิกแพลงต่างๆได้แก่ การตีลูกหมุน การตีลูกขึ้นและการตีตัดได้
 • 3.มีความรู้ความเข้าใจและสามารถทดสอบทักษะเทเบิลเทนนิสตามแบบทดสอบทักษะเทเบิลเทนนิส รูปแบบวิธีการเล่นและเทคนิคการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิสได้
 • 4. มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามกติกาการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสได้

สารบัญรายวิชา

3 บทเรียน18h

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประวัติกีฬาเทเบิลเทนนิส

ประวัติเทเบิลเทนนิส2:52

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อุปกรณ์เทเบิลเทนนิส

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ประโยชน์และคุณค่าของกีฬาเทเบิลเทนนิส

แบบทดสอบท้ายบท

เกี่ยวกับผู้สอน

4.17 (12 การให้คะแนน)

17 รายวิชา

813 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

4.0

Total 1 Ratings

5
0 คะแนน
4
1 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

เป็นบทเรียนที่ดี และควรพัฒนาบทเรียนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

 • https://sites.google.com/site/pingpongsbw/khwam-ru-thaw/xupkrn-kila-pingpxng

ความต้องการ

 • 1. อธิบายความสำคัญของการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา จนเป็นวิถีชีวิตที่ดี
 • 2. ออกกำลังกายและเลือกเข้าร่วมเล่นกีฬาตามความถนัด ความสนใจอย่างเต็มความสามารถ พร้อมทั้งมีการประเมินการเล่นของตนและผู้อื่น
 • 3. ปฏิบัติตามกฎ กติกา และข้อตกลงตามชนิดกีฬาที่เลือกเล่น
 • 4. วางแผนการรุกและการป้องกันในการเล่นกีฬาที่เลือกและนำไปใช้ในการเล่นอย่างเป็นระบบ
 • 5. ร่วมมือในการเล่นกีฬา และการทำงานเป็นทีมอย่างสนุกสนาน
 • 6. วิเคราะห์เปรียบเทียบและยอมรับความแตกต่างระหว่างวิธีการเล่นกีฬาของตนเองกับผู้อื่น
 • 7. การเสริมสร้างและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผลการทดสอบ
 • 8. เพิ่มพูนความสามารถของตน ตามหลักการเคลื่อนไหวที่ใช้ทักษะกลไกลและทักษะพื้นฐานที่นำไปสู่การพัฒนาทักษะการเล่นกีฬา
 • 9. เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลประเภทบุคคลและทีมโดยใช้ทักษะพื้นฐานตามชนิดกีฬา อย่างละ 1 ชนิด
 • 10. ร่วมกิจกรรมนันทนาการอย่างน้อย 1 กิจกรรมและนำความรู้ที่ได้ไปเชื่อมโยงสัมพันธ์กับวิชาอื่น

กลุ่มเป้าหมาย

 • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1