5.00(1)

พ20202 เทเบิลเทนนิส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

หลักสูตรรายวิชา

                                 คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

รายวิชา เทเบิลเทนนิส              รหัสวิชา พ๒๐๒๐๒                   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๑           จำนวน ๐.๕ หน่วยกิจ       เวลา ๒๐ ชั่วโมง      ภาคเรียนที่ ๒

ศึกษาความรู้พื้นฐาน เรื่องของการเคลื่อนไหวและทักษะต่างๆของการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิสตามลำดับขั้นตอน โดยเน้นพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล เพื่อให้มีความเข้าใจในแนวทางและมีการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของตนเอง มีคุณธรรมและเห็นคุณค่าของกิจกรรมพลศึกษาและกีฬา  นำไปประยุกต์ให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม

มาตรฐานและตัวชี้วัด

พ ๓.๑ ม. ๑/๑, ม. ๑/๒, ม. ๑/๓

พ ๓.๒ ม. ๑/๑, ม. ๑/๒, ม. ๑/๓, ม. ๑/๔, ม. ๑/๕, ม. ๑/๖

รวม ๙ ตัวชี้วัด

 

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

 • 1.นักเรียนสามารถอธิบายวิธีและประโยชน์ของการส่งลูกหน้ามือได้อย่างถูกต้อง (IQ)
 • 2.นักเรียนสามารถปฏิบัติทักษะส่งลูกหน้ามือได้อย่างถูกต้อง (SQ)
 • 3.นักเรียนมีสมรรถภาพทางกายด้านความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจดีขึ ้น (PQ)
 • 4. นักเรียนเกิดความสนุกสนานจากการฝึกทักษะการส่งลูกหน้ามือ และมีน ้าใจนักกีฬา (MQ)
 • 5. นักเรียนเข้าเรียนตรงเวลา แต่งตัวถูกระเบียบ และให้ความร่วมมือกับครูผู้สอนเป็นอย่างดี (AQ)

สารบัญรายวิชา

12 บทเรียน

วิธีการจับไม้ปิงปอง?

การจับไม้ปิงปองโดยทั่วไปจะมีวิธีการจับแบ่งออกเป็น 2 แบบ ดังนี้ 1. การจับไม้แบบสากล SHAKE HAND 2. การจับไม้แบบจับปากกา หรือที่เรียกกันติดปากว่า “จับแบบไม้จีน” CHINESE STYLE
วิธีการจับไม้เทเบิลเทนนิส2:50

กติกาเทเบิลเทนนิส

เกี่ยวกับผู้สอน

4.17 (12 การให้คะแนน)

15 รายวิชา

813 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

5.0

Total 1 Ratings

5
1 คะแนน
4
0 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

สอนดีจังครับ

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

 • ข้อมูลจาก http://www.thaitabletennis.com/

ความต้องการ

 • 1.นักเรียนตอบค าถามครูได้ถูกต้องอย่างน้อย 3ข้อ (IQ)
 • 2.ครูประเมินการพัฒนาด้านทักษะส่งลูกหน้ามือผ่านกิจกรรมขั้นน าไปใช้ข้อที่4.1 (SQ)
 • 3.ครูประเมินการพัฒนาด้านสมรรถภาพของนักเรียนผ่านกิจกรรมข้อที่1.10 (PQ)
 • 4. ครูประเมินพฤติกรรมนักเรียนผ่านแบบประเมินพฤติกรรมรวม (AQ)
 • 5. ครูสังเกตพฤติกรรมการเข้าเรียน การแต่งกาย ความมีระเบียบวินัยในชั้นเรียนผ่านใบเช็คชื่อ (MQ)

กลุ่มเป้าหมาย

 • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (เพิ่มเติม)