4.00(1)

พ20203 วอลเลย์บอล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2564

หลักสูตรรายวิชา

🏐 คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 🏐

20203  วอลเลย์บอล 1                             กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1                  เวลา 20  ชั่วโมง   จำนวน  0.5  หน่วยกิต

ประวัติความเป็นมาของกีฬาวอลเล่ย์บอล  ประโยชน์ของการเล่นวอลเล่ย์บอล  การเล่นวอลเล่ย์บอลด้วยความปลอดภัย ทักษะขั้นพื้นฐานของการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล โดยใช้กระบวนการกลุ่ม  การคิดวิเคราะห์  การเรียนรู้ด้วยตนเอง  และฝึกทักษะปฏิบัติกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อให้เกิดความสนุกสนาน  มีความรัก   ชื่นชอบการเล่นกีฬาวอลเล่ย์บอล   มีระเบียบวินัย  มีความรับผิดชอบ  มีน้ำใจนักกีฬา เล่นกีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ  มีสุนทรียภาพของการกีฬาทั้งในการเล่น    การชม และการแข่งขัน

ผลการเรียนรู้

  1. บอกประวัติความเป็นมา ประโยชน์ของกีฬาวอลเลย์บอลได้
  2. บอกวิธีการเล่น การฝึกทักษะพื้นฐานของกีฬาวอลเลย์บอลโดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่ม บูรณาการเข้ากับชีวิตประจำวัน

รวมทั้งหมด  2  ผลการเรียนรู้

 

 

 

สารบัญรายวิชา

6 บทเรียน

⛹หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การเสริมสร้างและทดสอบสมรรถภาพทางกาย⛹

ความหมายของการทดสอบสมรรถภาพ
วิธีทดสอบสมรรถภาพทางกาย

⛹หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ทักษะการเคลื่อนไหว การเล่นลูกสองมือล่าง⛹

⛹หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ทักษะการเสิร์ฟลูกวอลเลย์บอล⛹

⛹หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ทักษะการกระโดดตบลูกวอลเลย์บอล⛹

เกี่ยวกับผู้สอน

4.15 (13 การให้คะแนน)

4 รายวิชา

788 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

4.0

Total 1 Ratings

5
0 คะแนน
4
1 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

เป็นบทเรียนที่ดี และควรนำคำแนะนำจากการประเมินบทเรียนไปพัฒนาบทเรียนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

เรียน