0(0)

พ20204 วอลเลย์บอล2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2566

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์เกี่ยวกับ สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงทางกาย  จิตใจ  อารมณ์ สังคม และสติปัญญาที่เกิดจากการอกกำลังกายและเล่นกีฬาเป็นประจำจนเป็นวิถีชีวิต  เลือกเข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกาย เล่นกีฬาตามความถนัดและความสนใจพร้อมทั้งวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง มีวินัย ปฏิบัติตามกฎ กติกา และข้อตกลงในการเล่นกีฬาที่เลือก การวางแผนการรุกและการป้องกันในการเล่นกีฬาที่เลือกและนำไปใช้ในการเล่นอย่างเหมาะสมกับทีม

โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ อธิบาย อภิปราย สาธิต ฝึกปฏิบัติ และการสืบค้น เพื่อให้เกิดการใฝ่เรียนใฝ่รู้  มีความเป็นระเบียบวินัย  มีความคล่องแคล่ว  มีทักษะในการแก้ปัญหา  มีความคิดอย่างสร้างสรรค์  อยู่อย่างพอเพียง

สารบัญรายวิชา

10 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1.เปลี่ยนแปลงทางกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

ใบงานเรื่องเปลี่ยนแปลงทางกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 กฎ กติกา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 วางแผนการรุกและการป้องกัน

แบบสอบถามหลังเรียน

เกี่ยวกับผู้สอน

4.33 (3 การให้คะแนน)

18 รายวิชา

1137 ผู้เรียน

เรียน