5.00(1)

พ20207 ตะกร้อวง 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2564

หลักสูตรรายวิชา

ประวัติความเป็นมาของกีฬาตะกร้อ ประโยชน์ของการเล่นตะกร้อวง มารยา เล่น และผู้ดูกีฬาตะกร้อที่ดี การบริหารร่างกายและการบํารุงรักษาสุขภาพของนักกีฬาแข็งแรง การเล่นตะกร้อด้วยความปลอดภัย การดูแลรักษาอุปกรณ์ของตะกร้อให้อยู่ใน สามารถเล่นได้โดยความปลอดภัย ทักษะของการเล่นตะกร้อ เช่น การเตะตะกร้อด้วยท่าทา การเดาะลูกตะกร้อด้วยทักษะต่าง ๆ การโยนลูกตะกร้อ การเตะตะกร้อ เป็นต้น

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม การคิด วิเคราะห์ การสืบค้นข้อมูล การอภิปรายกลุ่ม กระบวน การศึกษาปฏิบัติอย่างมีระบบ

เพื่อให้เกิดความสนุกสนาน เกิดความรัก ชื่นชมการเล่นตะกร้อ สร้างระเบียบวินัยต่อตัวเอง ฝึกความรับผิดชอบ มีน้ำใจนักกีฬา เล่นกีฬาตะกร้อเพื่อพัฒนาสุขภาพ มีสุนทรียภาพของการเล่น กีฬาตะกร้อในการเล่น การชม และการแข่งขันตะกร้อด้วยความปลอดภัย

ผลการเรียนรู้

1. บอกประวัติความเป็นมา ประโยชน์ของกีฬาตะกร้อวงได้

2. บอกวิธีการเล่น การฝึกทักษะพื้นฐานของกีฬาตะกร้อลอดห่วง โดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่ม บูรณาการเข้ากับชีวิตประจําวันได้

สารบัญรายวิชา

10 บทเรียน

ความเป็นมาของกีฬาตะกร้อวง

ใบงาน เรื่องประวัติความเป็นมา

การสร้างความคุ้นเคยกับลูกตะกร้อ

กฎ กติกาในการเล่นตะกร้อวง

ประโยชน์ของการเล่นกีฬาตะกร้อวง

แบบประเมินความคิดเห็น

เกี่ยวกับผู้สอน

4.29 (7 การให้คะแนน)

6 รายวิชา

591 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

5.0

Total 1 Ratings

5
1 คะแนน
4
0 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

เป็นบทเรียนที่ดี มีวีดีโอให้ความรู้ มีแบบสอบถามในพัฒนาบทเรียน และควรนำคำแนะนำจากการประเมินบทเรียนไปพัฒนาบทเรียนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

เรียน