0(0)

พ20207 ตะกร้อวง 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

หลักสูตรรายวิชา

             ประวัติความเป็นมาของกีฬาตะกร้อ ประโยชน์ของการเล่นตะกร้อวง มารยา เล่น และผู้ดูกีฬาตะกร้อที่ดี การบริหารร่างกายและการบํารุงรักษาสุขภาพของนักกีฬาแข็งแรง การเล่นตะกร้อด้วยความปลอดภัย การดูแลรักษาอุปกรณ์ของตะกร้อให้อยู่ใน สามารถเล่นได้โดยความปลอดภัย ทักษะของการเล่นตะกร้อ เช่น การเตะตะกร้อด้วยท่าทา การเดาะลูกตะกร้อด้วยทักษะต่าง ๆ การโยนลูกตะกร้อ การเตะตะกร้อ เป็นต้น

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม การคิด วิเคราะห์ การสืบค้นข้อมูล การอภิปรายกลุ่ม กระบวน การศึกษาปฏิบัติอย่างมีระบบ

เพื่อให้เกิดความสนุกสนาน เกิดความรัก ชื่นชมการเล่นตะกร้อ สร้างระเบียบวินัยต่อตัวเอง ฝึกความรับผิดชอบ มีน้ำใจนักกีฬา เล่นกีฬาตะกร้อเพื่อพัฒนาสุขภาพ มีสุนทรียภาพของการเล่น กีฬาตะกร้อในการเล่น การชม และการแข่งขันตะกร้อด้วยความปลอดภัย

 

 

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • 1. บอกประวัติความเป็นมา ประโยชน์ของกีฬาตะกร้อวงได้
  • 2. บอกวิธีการเล่น การฝึกทักษะพื้นฐานของกีฬาตะกร้อลอดห่วง โดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่ม บูรณาการเข้ากับชีวิตประจําวันได้

สารบัญรายวิชา

9 บทเรียน

ความเป็นมาของกีฬาตะกร้อวง

ความเป็นมาของกีฬาตะกร้อวง6:37

การสร้างความคุ้นเคยกับลูกตะกร้อ

การฝึกทักษะในการเล่นตะกร้อวง

กฎ กติกาในการเล่นตะกร้อวง

ประโยชน์ของการเล่นกีฬาตะกร้อวง

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (27 การให้คะแนน)

18 รายวิชา

1183 ผู้เรียน

เรียน

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1