0(0)

พ20207 ตะกร้อวง1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2566

หลักสูตรรายวิชา

ประวัติความเป็นมาของกีฬาตะกร้อ  ประโยชน์ของการเล่นตะกร้อวง มารยาทของการเป็น ผู้เล่น และผู้ดูกีฬาตะกร้อที่ดี  การบริหารร่างกายและการบำรุงรักษาสุขภาพของนักกีฬาตะกร้อให้แข็งแรง  การเล่นตะกร้อด้วยความปลอดภัย การดูแลรักษาอุปกรณ์ของตะกร้อให้อยู่ในสภาพที่สามารถเล่นได้โดยความปลอดภัย  ทักษะของการเล่นตะกร้อ เช่น การเตะตะกร้อด้วยท่าทางต่าง ๆ การเดาะลูกตะกร้อด้วยทักษะต่าง ๆ การโยนลูกตะกร้อ การเตะตะกร้อ เป็นต้น

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม  การคิด  วิเคราะห์ การสืบค้นข้อมูล  การอภิปรายกลุ่ม  กระบวนการศึกษาปฏิบัติอย่างมีระบบ

เพื่อให้เกิดความสนุกสนาน  เกิดความรัก  ชื่นชมการเล่นตะกร้อ  สร้างระเบียบวินัยต่อตัวเอง ฝึกความรับผิดชอบ  มีน้ำใจนักกีฬา  เล่นกีฬาตะกร้อเพื่อพัฒนาสุขภาพ มีสุนทรียภาพของการเล่นกีฬาตะกร้อในการเล่น  การชม และการแข่งขันตะกร้อด้วยความปลอดภัย

สารบัญรายวิชา

6 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่1 ประวัติความเป็นมา ประโยชน์ของกีฬาตะกร้อวง

1.ประวัติความเป็นมา00:00:00

หน่วยการเรียนรู้ที่2 วิธีการเล่น การฝึกทักษะพื้นฐานของกีฬาตะกร้อ

เกี่ยวกับผู้สอน

4.33 (3 การให้คะแนน)

18 รายวิชา

1137 ผู้เรียน

เรียน