0(0)

พ20210 บาสเกตบอล1 ภาคเรียนที่ 1/2566

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

20210  บาสเกตบอล 1                               กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ภาคเรียนที่  1                                   เวลา 40  ชั่วโมง  จำนวน 1.0  หน่วยกิต

ประวัติความเป็นมาของกีฬาบาสเกตบอล  การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย  ทักษะพื้นฐานเบื้องต้นของการเล่นบาสเกตบอล โดยใช้กระบวนการปฏิบัติ  ทักษะกระบวนการ  กระบวนการกลุ่ม การคิด วิเคราะห์ บูรณาการเพื่อให้เกิดความสนุกสนาน  มีความรัก  ชื่นชอบการเล่นกีฬาบาสเกตบอล  มีระเบียบวินัย  มีความรับผิดชอบ  มีน้ำใจนักกีฬา  เล่นกีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ  มีสุนทรียภาพของการกีฬาทั้งในการเล่น การชม และการแข่งขัน

ผลการเรียนรู้

  1. บอกประวัติความเป็นมา ประโยชน์ของกีฬาบาสเกตบอลได้
  2. บอกวิธีการเล่น กติกา มารยาทในการแข่งขันบาสเกตบอล โดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่ม  บูรณาการเข้ากับชีวิตประจำวันได้
  3. เกิดความรัก ภูมิใจในความเป็นไทย

รวมทั้งหมด  3  ผลการเรียนรู้

 

 

 

 

 

 

 

สารบัญรายวิชา

3 บทเรียน

ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับกีฬาบาสเกตบอล

ความเป็นมากีฬาบาสเกตบอล
ประโยชน์ของการเล่นกีฬา
มารยาทของผู้เล่นและผู้ชม

ทักษะพื้นฐานที่สำคัญในการเล่นบาสเกตบอล

ทักษะการเลี้ยงลูกบาสเกตบอล (Dribbling the basketball)

การรับ – ส่ง ลูกบาสเกตบอล (Receiving – passing)

การยิงประตูเพื่อทำคะแนน (Shooting)

การป้องกัน (Defenfe)

เกี่ยวกับผู้สอน

4.78 (95 การให้คะแนน)

4 รายวิชา

177 ผู้เรียน

เรียน