5.00(2)

พ20217 ฟุตบอล 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษาความรู้ทั่วไป  วิวัฒนาการของกีฬาฟุตบอล  ทักษะพื้นฐานการเล่นกีฬาฟุตบอล  การทรงตัว  การเลี้ยงลูก  การจับลูก  การรับ – ส่งลูก  การยิงประตูแบบต่างๆ รูปแบบการเป็นฝ่ายรุก – ฝ่ายรับ  การเล่นทีมการแข่งขันและกติกาการแข่งขัน การเคลื่อนไหวที่สร้างสรรค์และการเข้าร่วมกิจกรมนันทนาการ  ออกกำลังกายและเล่นกีฬาตามความถนัดและความสนใจเป็นประจำสม่ำเสมอ

วิเคราะห์ประสิทธิภาพของการแข่งขันกีฬาฟุตบอล  นำไปสู่การเคลื่อนไหวที่มีรูปแบบ  ใช้กลวิธีเชิงรุก  การให้ความร่วมมือในการเล่น   การแข่งขันฟุตบอลด้วยความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา  รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย  สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขั้นตอนที่กลุ่มมอบหมาย  กำหนดรูปแบบความรับผิดชอบ  เพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์กีฬาต่างๆอย่างสร้างสรรค์  ชื่นชมและส่งเสริมการกระทำที่แสดงออกถึงการมีน้ำใจเป็นนักกีฬา 

 

ผลการเรียนรู้

  1. บอกวิวัฒนาการของกีฬาฟุตบอลได้
  2. 2. สามารถแสดงรูปแบบการยิงประตูแบบต่างๆได้
  3. สามารถแสดงรูปแบบการเป็นผู้เล่นฝ่ายรุกได้
  4. สามารถแสดงรูปแบบการเป็นผู้เล่นฝ่ายรับได้
  5. สามารถบอก  กฎ  กติกา  กีฬาฟุตบอลได้
  6. ร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลได้ด้วยความมีน้ำใจและความชื่นชม

 

รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู้

 

สารบัญรายวิชา

8 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประวัติกีฬาฟุตบอล

ประวัติกีฬาฟุตบอล5:31
ใบกิจกรรมที่ 1 ประวัติกีฬาฟุตบอล

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ทักษะกีฬาฟุตบอล

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กฎ กติกา กีฬาฟุตบอล

แบบสอบถามหลังเรียน

เกี่ยวกับผู้สอน

4.40 (10 การให้คะแนน)

16 รายวิชา

1639 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

5.0

Total 2 Ratings

5
2 การให้คะแนน
4
0 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

👍

เป็นบทเรียนที่ดี มีวีดีโอให้ความรู้ มีแบบสอบถามในพัฒนาบทเรียน และควรนำคำแนะนำจากการประเมินบทเรียนไปพัฒนาบทเรียนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

เรียน