0(0)

พ20218 ฟุตบอล 2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียที่ 2 ปีการศึกษา 2566

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

พ  20218   ฟุตบอล 2                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   ภาคเรียนที่ 2                         เวลา 20 ชั่วโมง  จำนวน  0.5  หน่วยกิต

 

ศึกษาความรู้ทั่วไป  เกี่ยวกับการสร้างแบบฝึก  ทักษะพื้นฐานการเล่นกีฬาฟุตบอล  รูปแบบการเป็นฝ่ายรุก – ฝ่ายรับ  การออกแบบฝึกสำหรับกีฬาฟุตบอล  การวางแผนการฝึกซ้อม  การวางแผนการแข่งขัน  การเล่นทีม  และกติกาการแข่งขัน การเคลื่อนไหวที่สร้างสรรค์และการเข้าร่วมกิจกรมนันทนาการ  ออกกำลังกายและเล่นกีฬาตามความถนัดและความสนใจเป็นประจำสม่ำเสมอ

วิเคราะห์ประสิทธิภาพของการแข่งขันกีฬาฟุตบอล  นำไปสู่การเคลื่อนไหวที่มีรูปแบบ  ใช้กลวิธีเชิงรุก  การให้ความร่วมมือในการเล่น   การแข่งขันฟุตบอลด้วยความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา  รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย  สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขั้นตอนที่กลุ่มมอบหมาย  กำหนดรูปแบบความรับผิดชอบ  เพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์กีฬาต่างๆอย่างสร้างสรรค์  ชื่นชมและส่งเสริมการกระทำที่แสดงออกถึงการมีน้ำใจเป็นนักกีฬา 

 

ผลการเรียนรู้

  1. สร้างแบบฝึกพื้นฐานของกีฬาฟุตบอลได้
  2. สามารถสร้างแบบฝึกการเป็นผู้เล่นฝ่ายรุกของกีฬาฟุตบอลได้
  3. สามารถสร้างแบบฝึกการเป็นผู้เล่นฝ่ายรับของกีฬาฟุตบอลได้
  4. สามารถวางแผนการฝึกซ้อมของกีฬาฟุตบอลได้
  5. สามารถวางแผนจัดการแข่งขันของกีฬาฟุตบอลได้

 

รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้

สารบัญรายวิชา

8 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประวัติกีฬา

ประวัติกีฬาฟุตบอลในประเทศและต่างประเทศ5:31

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การป้องกันการบาดเจ็บ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ทักษะกีฬาฟุตบอล

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กฎ กติกา ของกีฬา

แบบสอบถามหลังเรียน

เกี่ยวกับผู้สอน

4.40 (10 การให้คะแนน)

38 รายวิชา

3751 ผู้เรียน

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

  • YouTube
  • Facebook
  • Google

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2