0(0)

พ20222 มวยไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษาหลักการเคลื่อนไหว รูปแบบการเคลื่อนไหว ทักษะ กฎ กติกา มารยาท เกี่ยวกับศิลปะ

มวยไทย เพื่อออกกำลังกายและสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย สามารถใช้เป็นสื่อในการออกกำลังกาย

ในชีวิตประจำวันได้

วิเคราะห์หลักวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและรูปแบบการเคลื่อนไหวนำไปประยุกต์ใช้ในศิลปะ

มวยไทย อธิบายและปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิ กฎ กติกา กลวิธีต่าง ๆ ในระหว่างการเล่น การแข่งขันกีฬา

กับผู้อื่นและนำไปสรุปเป็นแนวปฏิบัติและใช้ในชีวิตประจำวัน แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู การ

เล่น การแข่งขันกีฬาด้วยความมีน้ำใจนักกีฬา จนเป็นผู้มีบุคลิกภาพที่ดีสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย

เพื่อสุขภาพของตนเอง นำประสบการณ์และความสามารถของตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพของทีม คำนึงถึง

ผลที่เกิดต่อผู้อื่นและสังคม

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ยอมรับและเห็นคุณค่าของการออกกำลังกายและการเข้า

ร่วมกิจกรรมกีฬาประเภทศิลปะมวยไทย ชื่นชมในสุนทรียภาพและแสดงความมีน้ำใจนักกีฬาของการ

ออกกำลังกายและเล่นกีฬา นำประสบการณ์ที่ได้รับจากกิจกรรมทางการกีฬาไปใช้เป็นแนวทางในการ

ทำงานและดำเนินชีวิตประจำวัน

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

 • ในการฝึกมวยไทยจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจหลักพื้นฐานก่อน เพราะเป็นทักษะเบื้องต้นการเรียนแม่ไม้มวยไทยและกลมวย เพื่อนำไปสู่การมีทักษะในขั้นสูงต่อไป ซึ่งหลักพื้นฐานดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้กล่าวไว้ในศิลปะมวยไทย

สารบัญรายวิชา

8 บทเรียน

ทักษะพื้นฐานมวยไทย

ทักษะพื้นฐานมวยไทย

การใช้หมัด เท้า เข่า ศอก

ศิลปะการใช้หมัด เท้า เข่า ศอก

การเคลื่อนที่

ศิลปะการรุกและรับ

แบบทดสอบท้ายบท

เกี่ยวกับผู้สอน

4.17 (12 การให้คะแนน)

51 รายวิชา

1711 ผู้เรียน

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

 • หนังสืออ้างอิง
 • จรวย แก่นวงษ์คำ มวยไทย มวยสากล โอเดียนสโตร์ กรุงเทพฯ 2530
 • ปัญญา ไกรทัศน์ มวยไทยยอดศิลปการต่อสู้ พิมพ์ครั้งที่ 5 สารมวลชน 2530
 • สมบัติ จำปาเงิน กีฬาไทย สุวีริยาสาส์น กรุงเทพฯ 2523
 • ที่มาhttp://student.nu.ac.th/muaythaiboran/prawatmuay.htm/ประวัติมวยไทย
 • ภาพจาก YouTube expertboxing, dickssportinggoods.com, everlast.com, titleboxing.com

ความต้องการ

 • 1.อธิบายการไหว้ครูและวิธีการไหว้ครูของกีฬามวยไทยอย่างถูกต้องได้
 • 2.ร่วมศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการไหว้ครูในกีฬามวยไทยด้วยความสนใจ
 • 3.แสดงทักษะในการสื่อสารเกี่ยวกับการไหว้ครูในมวยไทยให้ผู้อื่นเข้าใจได้

กลุ่มเป้าหมาย

 • นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3