0(0)

พ21101 สุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2564

หลักสูตรรายวิชา

อธิบายรายวิชาพื้นฐาน

21101 สุขศึกษา 1      กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา         ภาคเรียนที่ 1

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                 เวลา 20 ชั่วโมง     จำนวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษาและวิเคราะห์ ความสำคัญ วิธีการดูแลรักษาระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อ, ทำงานตามปกติ ระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อสุขภาพ การเจริญเติบโต การพัฒนาการของ ภาวะการเจริญเติบโตทางร่างกายของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐาน แนวทางในการพัฒนาตนเองจะ เจริญเติบโตสมวัย วิธีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และพัฒนาการ ทางเพศอย่างเหมาะสม ทักษะการปฏิเสธเพื่อป้องกันตนเองจากการถูกลาวงละเมิดทางเพศ การเลือก กินอาหารที่เหมาะสมกับวัย

โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง กระบวนการเรียนรู้การเรียนรู้ของตนเอง กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย เพื่อให้เกิดมีความรู้ ความ เข้าใจ ความคิด สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ ความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการนำความรู้ ไปใช้ในชีวิตประจำวัน และรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าง พอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ

รหัสตัวชี้วัด

พ 1.1 ม 1/1 , ม 1/2 , ม 1/3 , ม 1/4

พ 2.1 ม 1/1 , ม 1/2

รวม 6 ตัวชี้วัด

 

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • 1. ความสำคัญของระบบประสาท และระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อสุขภาพ การเจริญเติบโต และพัฒนาการของวัยรุ่น
  • 2. วิธีดูแลรักษาระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อให้ทำงานตามปกติ
  • 3. วิเคราะห์ภาวะการเจริญเติบโตทางร่างกายของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐาน
  • 4. แนวทางในการพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย
  • 5. ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศ อย่างเหมาะสม
  • 6. ทักษะการปฏิเสธเพื่อป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ

สารบัญรายวิชา

14 บทเรียน

👫หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ระบบอวัยวะของร่างกาย👫

📜✏️แบบทดสอบก่อนเรียน📜✏️
1.1 อวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย
ใบงานที่ 1.1 อวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย
1.2 ระบบประสาท00:00:00
ใบงานที่ 1.2 ระบบประสาท
1.3 ระบบต่อมไร้ท่อ00:00:00
ใบงานที่ 1.3 ระบบต่อมไร้ท่อ
📜✏️แบบทดสอบหลังเรียน📜✏️

👩‍🍼หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เติบโตตามเกณฑ์👩‍🍼

👨‍🍳👩‍🍳หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 อาหารและโภชนาการที่เหมาะสมกับวัย👨‍🍳👩‍🍳

🥗🍖หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ภาวะโภชนาการกับสุขภาพ🥗🍖

🏃💃หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 น้ำหนักตัวกับสุขภาพ🏃💃

🤵‍♂️หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 พัฒนาการทางเพศในวัยรุ่น👰‍♂️

เกี่ยวกับผู้สอน

4.15 (13 การให้คะแนน)

4 รายวิชา

787 ผู้เรียน

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

  • 1. หนังสือเรียนสุขศึกษา ม.1
  • 2. สื่อการเรียนการสอน Powerpoint
  • 3. สื่อวีดีโอประกอบการอสน

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1