0(0)

พ21103 พลศึกษา 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2566

หลักสูตรรายวิชา

                                                          คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

พ21103   พลศึกษา 1                                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1                                        เวลา 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษา  ค้นคว้า  วิเคราะห์เกี่ยวกับการเพิ่มพูนความสามารถของตนตามหลักการเคลื่อนไหวที่ใช้ทักษะกลไกและทักษะพื้นฐานที่นำไปสู่การพัฒนาการเล่นกีฬา  เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลประเภทบุคคลและทีมโดยใช้ทักพื้นฐานตามชนิดกีฬา  ร่วมกิจกรรมนันทนาการและนำหลักความรู้ที่ได้ไปเชื่อมโยงสัมพันธ์กับวิชาอื่น

โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์  อธิบาย  สาธิต  ฝึกทักษะเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ  ความหมาย ความสำคัญ เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น  ศึกษาหาความรู้องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ มีทักษะการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวัน  มีทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้น มีระเบียบวินัย  เคารพสิทธิ  กฎ  กติกา  เข้าร่วมกิจกรรมทางกายอย่างสม่ำเสมอ  มีสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ  รักการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา  มีน้ำใจนักกีฬา  เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี  ชื่นชมในสุนทรียภาพของกีฬา  เอื้ออาทร  เสียสละและคำนึงถึงส่วนรวม  มีจิตวิญญาณในการแข่งขันและร่วมมืออย่างสันติ  รับผิดชอบหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  มีจิตสำนึกในการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์  และพยายามแก้ไขข้อบกพร่องของตนเอง ใฝ่รู้  อยู่อย่างพอเพียง  มีระเบียบวินัย  มีน้ำใจเป็นนักกีฬา  มีทัศนคติที่ดีต่อการเล่นกีฬา  มีความคล่องแคล่ว  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิต

 

รหัสตัวชี้วัด

พ 3.1 ม 1/1 , ม 1/2 , ม 1/3

รวมทั้งหมด  3  ตัวชี้วัด

สารบัญรายวิชา

9 บทเรียน

ประวัติความเป็นมาและประโยชน์ของกรีฑา

ประวัติความเป็นมาและประโยชน์ของกรีฑา

กฎ กติกาและข้อตกลงในการเล่นกรีฑาประเภทลู่

การเตรียมร่างกายสำหรับการเล่นกรีฑา

การทดสอบสมรรถภาพทางกายก่อนเรียน

ทักษะกีฬากรีฑาประเภทลู่

แบบประเมินหลังเรียน

แบบประเมินความพึงพอใจ

เกี่ยวกับผู้สอน

4.55 (11 การให้คะแนน)

4 รายวิชา

939 ผู้เรียน

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

  • Powerpoint
  • Youtube