0(0)

พ21103 พลศึกษา 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์เกี่ยวกับการเพิ่มพูนความสามารถของตนตามหลักการเคลื่อนไหวที่ใช้ทักษะกลไกและทักษะพื้นฐานที่นำไปสู่การพัฒนาการเล่นกีฬา เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลประเภทบุคคลและทีม
โดยใช้ทักพื้นฐานตามชนิดกีฬา ร่วมกิจกรรมนันทนาการและนาหลักความรู้ที่ได้ไปเชื่อมโยงสัมพันธ์กับวิชาอื่น

โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ อธิบาย สาธิต ฝึกทักษะเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความหมาย ความสาคัญ เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น ศึกษาหาความรู้องค์ประกอบของสมรรถภาพ ทางกายเพื่อสุขภาพ มีทักษะการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวัน มีทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้น มีระเบียบวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา เข้าร่วมกิจกรรมทางกายอย่างสม่ำเสมอ มีสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ รักการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา มีน้าใจนักกีฬา เป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี ชื่นชมในสุนทรียภาพของกีฬา เอื้ออาทร เสียสละและคำนึงถึงส่วนรวม มีจิตวิญญาณในการแข่งขันและร่วมมืออย่างสันติ รับผิดชอบหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีจิตสานึกในการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์ และพยายามแก้ไขข้อบกพร่องของตนเอง ใฝ่รู้ อยู่อย่างพอเพียง มีระเบียบวินัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีทัศนคติที่ดีต่อการเล่นกีฬา มีความคล่องแคล่ว สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิต

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

 • 1. เพิ่มพูนความสามารถของตน ตามหลักการเคลื่อนไหวที่ใช้ทักษะกลไกและทักษะพื้นฐานที่นาไปสู่การพัฒนาทักษะการเล่นกีฬา
 • 2. เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลประเภทบุคคลและทีมโดยใช้ทักษะพื้นฐานตามชนิดกีฬา อย่างละ 1 ชนิด
 • 3.ร่วมกิจกรรมนันทนาการอย่าง
 • น้อย 1 กิจกรรมและนำหลักความรู้ที่ได้ไปเชื่อมโยงสัมพันธ์กับวิชาอื่น
 • 1. อธิบายความสำคัญของการออกกำลังกายและเล่นกีฬา จนเป็นวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี
 • 2. ออกกำลังกายและเลือกเข้าร่วมเล่นกีฬาตามความถนัด ความสนใจอย่างเต็มความสามารถ พร้อมทั้งมีการประเมินการเล่นของตนและผู้อื่น
 • 3.ปฏิบัติตามกฎ กติกา และ
 • ข้อตกลงตามชนิดกีฬาที่เลือกเล่น
 • 4.วางแผนการรุกและการป้องกัน
 • ในการเล่นกีฬาที่เลือกและนำไปใช้ใน
 • การเล่นอย่างเป็นระบบ
 • 5.ร่วมมือในการเล่นกีฬา และการ
 • ทำงานเป็นทีมอย่างสนุกสนาน
 • 6.วิเคราะห์เปรียบเทียบและยอมรับ
 • ความแตกต่างระหว่างวิธีการเล่นกีฬา
 • ของตนเองกับผู้อื่น

สารบัญรายวิชา

22 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกรีฑา

ประวัติความเป็นมาของกรีฑา
ประวัติกรีฑาในประเทศไทย
หน่วยบอกระยะทางในการแข่งขันกรีฑา
กีฬาประเภทรวม
ประเภทของกรีฑาแยกตามทักษะ
สนามกรีฑา
ประโยชน์ของกรีฑากฎ กติกา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การอบอุ่นร่างกายและการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การเคลื่อนไหวพื้นฐาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 กรีฑาประเภทเดิน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 กรีฑาประเภทลู่

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การบริหารร่างกาย

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (27 การให้คะแนน)

21 รายวิชา

1186 ผู้เรียน

เรียน