4.50(2)

พ21103 พลศึกษา 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2564

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษาและวิเคราะห์ ความสำคัญ วิธีการดูแลรักษาระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อ, ทำงานตามปกติ ระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อสุขภาพ การเจริญเติบโต การพัฒนาการของ ภาวะการเจริญเติบโตทางร่างกายของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐาน แนวทางในการพัฒนาตนเองจะ เจริญเติบโตสมวัย วิธีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และพัฒนาการ ทางเพศอย่างเหมาะสม ทักษะการปฏิเสธเพื่อป้องกันตนเองจากการถูกลาวงละเมิดทางเพศ การเลือก กินอาหารที่เหมาะสมกับวัย

โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง กระบวนการเรียนรู้การเรียนรู้ของตนเอง กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย เพื่อให้เกิดมีความรู้ ความ เข้าใจ ความคิด สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ ความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการนำความรู้ ไปใช้ในชีวิตประจำวัน และรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าง พอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ

สารบัญรายวิชา

8 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประวัติความเป็นมาและประโยชน์ของกรีฑา

ประวัติและพัฒนาการกีฬากรีฑาประเภทลู่3:20

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 กฎ กติกาและข้อตกลงในการเล่นกรีฑาประเภทลู่

หน่วยการเรียนรู้ที่3 การเตรียมร่างกายสำหรับการเล่นกรีฑา

หน่วยการเรียนรู้ที่5 ทักษะกีฬากรีฑาประเภทลู่

เกี่ยวกับผู้สอน

4.33 (3 การให้คะแนน)

4 รายวิชา

539 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

4.5

Total 2 Ratings

5
1 คะแนน
4
1 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

ชอบเรียนวิชานี้มากครับ

เป็นบทเรียนที่ดี และพัฒนาบทเรียนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

เรียน