0(0)

พ21104 พลศึกษา 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2566

หลักสูตรรายวิชา

                                                     

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

พ21104   พลศึกษา  2                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2                      เวลา 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หน่วยกิต

 

          ศึกษา  ค้นคว้า  วิเคราะห์เกี่ยวกับความสำคัญของการออกกำลังกายและเล่นกีฬาจนเป็นวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี  การเล่นกีฬาตามความถนัดความสนใจอย่างเต็มความสามารถ  การประเมินตนเองและผู้อื่นการกายบริหารแบบต่างๆ  การเล่นกีฬาไทยและกีฬาสากล  ทั้งประเภทบุคคลและประเภททีม  กฎ  กติกา  การเล่นเกมและการแข่งขันในกีฬาที่เลือกเล่น  การวางแผนและรูปแบบ  ความร่วมมือในการเล่นกีฬาและการทำงานเป็นทีม

โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์  อธิบาย สาธิต ฝึกทักษะเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ใฝ่รู้ อยู่อย่างพอเพียง  มีระเบียบวินัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา  มีทัศนคติที่ดีต่อการเล่นกีฬา  มีความคล่องแคล่ว  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิต

 

รหัสตัวชี้วัด

พ 3.2 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 , ม.1/5 , ม.1/6

รวมทั้งหมด  6  ตัวชี้วัด

สารบัญรายวิชา

9 บทเรียน

ประวัติความเป็นมาและประโยชน์ของกรีฑา

ประวัติความเป็นมาและประโยชน์ของกรีฑา

กฎ กติกาและข้อตกลงในการเล่นกรีฑาประเภทลู่

การเตรียมร่างกายสำหรับการเล่นกรีฑา

การทดสอบสมรรถภาพทางกายก่อนเรียน

ทักษะกีฬากรีฑาประเภทลู่

แบบทดสอบ

แบบประเมินความพึงพอใจ

เกี่ยวกับผู้สอน

4.55 (11 การให้คะแนน)

4 รายวิชา

939 ผู้เรียน

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

  • Powerpoint
  • Youtube