5.00(1)

พ22101 สุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2564

หลักสูตรรายวิชา

อธิบายรายวิชาพื้นฐาน

22101 สุขศึกษา 1              กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา         ภาคเรียนที่ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                ภาคเรียนที่ 1            เวลา 20 ชั่วโมง             จำนวน 0.5 หน่วยกิต

การเจริญเติบโตและการพัฒนาการของวัยรุ่น ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเจตคติในเรื่องเพศ เจตคติในเรื่องเพศ ความเท่าเทียมระหว่างเพศ เพศสัมพันธ์ในวัยเรียน การบริการทางสุขภาพ

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม การคิดวิเคราะห์ การสืบค้นข้อมูล การบันทึกข้อมูล การอภิปรายกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความตระหนักต่อการดูแลตนเอง มีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับเรื่องเพศ มีคุณธรรมจริยธรรม มีค่านิยม ที่เหมาะสม สามารถนำไปปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวันและแนะนำผู้อื่นได้

รหัสตัวชี้วัด

พ 1.1 ม 2/1 , ม 2/2

พ 2.1 ม 2/1 , ม 2/2 , ม 2/3 , ม 2/4

รวม 6 ตัวชี้วัด

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

 • 1. การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาในวัยรุ่น
 • 2. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต และพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาในวัยรุ่น
 • 3. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเจตคติในเรื่องเพศ
 • 4. อธิบายความสำคัญของความเสมอภาคทางเพศและวางตัวได้อย่างเหมาะสม
 • 5. ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน
 • 6. อธิบายวิธีการป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เอดส์ และการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์
 • 7. เลือกใช้บริการทางสุขภาพอย่างมีเหตุผล
 • 8. ผลของการใช้เทคโนโลยีที่มีผลต่อสุขภาพ
 • 9. ความเจริญก้าวกน้าทางการแพทย์ที่มีผลสุขภาพ

สารบัญรายวิชา

11 บทเรียน

👭👬หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 วัยรุ่น วัยวุ่น👭👬

แบบทดสอบก่อนเรียน
1.1 วัยรุ่น00:00:00
1.2 การเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น8:25
ใบงานที่ 1.1 เรื่องการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น
แบบทดสอบหลังเรียน

🏋️‍♂️💪หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การเจริญเติบโตและพัฒนาการในวัยรุ่น🏋️‍♂️💪

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เจตคติในเรื่องเพศ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ความเท่าเทียมระหว่างเพศ

👩🏻‍❤️‍💋‍👨🏻หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เพศสัมพันธ์ในวัยเรียน👩🏻‍❤️‍💋‍👨🏻

👩‍🔬💊หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การบริการทางสุขภาพ👩‍🔬💊

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 สุขภาพกับการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน

เกี่ยวกับผู้สอน

4.15 (13 การให้คะแนน)

4 รายวิชา

787 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

5.0

Total 1 Ratings

5
1 คะแนน
4
0 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

👍

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

 • 1. สื่อ Powerpoint
 • 2. สื่อ VDO

กลุ่มเป้าหมาย

 • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2