0(0)

พ22102 พลศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษา  ค้นคว้า  วิเคราะห์เกี่ยวกับการ นำผลการปฏิบัติตนเกี่ยวกับทักษะกลไกและทักษะการเคลื่อนไหวในการเล่นกีฬาจากแหล่งข้อมูลที่หลากลหายมาสรุปเป็นวิธีที่เหมาะสมในบริบทของตนเอง  เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลทั้งประเภทบุคคลและทีมอย่างละ  1  ชนิด  เปรียบเทียบประสิทธิภาพของรูปแบบการเคลื่อนไหวที่ส่งผลต่อการเล่นกีฬาและกิจกรรมในชีวิตประจำวัน  ร่วมกิจกรรมนันทนาการอย่างน้อย             1 กิจกรรม  และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเป็นระบบ

โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ อธิบาย อภิปราย สาธิต ฝึกปฏิบัติ และการสืบค้น เพื่อให้เกิดการใฝ่เรียน ใฝ่รู้  มีความเป็นระเบียบวินัย  มีความคล่องแคล่ว  มีทักษะในการแก้ปัญหา  มีความคิดอย่างสร้างสรรค์  อยู่อย่างพอเพียง

 

รหัสตัวชี้วัด

พ 3.1   ม 2/1 , ม 2/2 , ม 2/3 , ม 2/4

รวมทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • 1. นักเรียนอธิบายประวัติกีฬาวอลเลย์บอลได้
  • 2. นักเรียนสามารถปฏิบัติทักษะกีฬาวอลเลย์บอลได้
  • 3. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อกีฬาวอลเลย์บอล

สารบัญรายวิชา

9 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประวัติกีฬา

ประวัติกีฬาวอลเลย์บอล5:42
แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 100:00:00

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การป้องกันการบาดเจ็บ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ทักษะกีฬาวอลเลย์บอล

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กฎ กติกา กีฬาวอลเลย์บอล

แบบสอบถามหลังเรียน

เกี่ยวกับผู้สอน

4.40 (10 การให้คะแนน)

38 รายวิชา

3751 ผู้เรียน

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

  • 1. Youtube
  • 2. Google

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2