0(0)

พ22102 พลศึกษา

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  พ  22102  พลศึกษา 1                                             

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                        

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1                         

เวลา  20  ชั่วโมง  จำนวน  0.5  หน่วยกิต

ศึกษา  ค้นคว้า  วิเคราะห์เกี่ยวกับการ นำผลการปฏิบัติตนเกี่ยวกับทักษะกลไกและทักษะการเคลื่อนไหวในการเล่นกีฬาจากแหล่งข้อมูลที่หลากลหายมาสรุปเป็นวิธีที่เหมาะสมในบริบทของตนเอง  เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลทั้งประเภทบุคคลและทีมอย่างละ  1  ชนิด  เปรียบเทียบประสิทธิภาพของรูปแบบการเคลื่อนไหวที่ส่งผลต่อการเล่นกีฬาและกิจกรรมในชีวิตประจำวัน  ร่วมกิจกรรมนันทนาการอย่างน้อย             1 กิจกรรม  และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเป็นระบบ

โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ อธิบาย อภิปราย สาธิต ฝึกปฏิบัติ และการสืบค้น เพื่อให้เกิดการใฝ่เรียน ใฝ่รู้  มีความเป็นระเบียบวินัย  มีความคล่องแคล่ว  มีทักษะในการแก้ปัญหา  มีความคิดอย่างสร้างสรรค์  อยู่อย่างพอเพียง

รหัสตัวชี้วัด

พ 3.1   ม 2/1 , ม 2/2 , ม 2/3 , ม 2/4

รวมทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด

สารบัญรายวิชา

2 บทเรียน

ประวัติกีฬาวอลเลย์บอล

กีฬาวอลเลย์บอล
เกี่ยวกับวอลเลย์บอล00:00

หลักการกายบริหาร

ทักษะกีฬาวอลเลย์บอล

เกี่ยวกับผู้สอน

3.57 (7 การให้คะแนน)

10 รายวิชา

1853 ผู้เรียน

เรียน