0(0)

พ22103 พลศึกษา 3 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

พ22103  พลศึกษา 3                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1                                เวลา  20  ชั่วโมง  จำนวน  0.5  หน่วยกิต

 

ศึกษา  ค้นคว้า  วิเคราะห์เกี่ยวกับการ นำผลการปฏิบัติตนเกี่ยวกับทักษะกลไกและทักษะการเคลื่อนไหวในการเล่นกีฬาจากแหล่งข้อมูลที่หลากลหายมาสรุปเป็นวิธีที่เหมาะสมในบริบทของตนเอง  เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลทั้งประเภทบุคคลและทีมอย่างละ  1  ชนิด  เปรียบเทียบประสิทธิภาพของรูปแบบการเคลื่อนไหวที่ส่งผลต่อการเล่นกีฬาและกิจกรรมในชีวิตประจำวัน  ร่วมกิจกรรมนันทนาการอย่างน้อย             1 กิจกรรม  และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเป็นระบบ

โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ อธิบาย อภิปราย สาธิต ฝึกปฏิบัติ และการสืบค้น เพื่อให้เกิดการใฝ่เรียน ใฝ่รู้  มีความเป็นระเบียบวินัย  มีความคล่องแคล่ว  มีทักษะในการแก้ปัญหา  มีความคิดอย่างสร้างสรรค์  อยู่อย่างพอเพียง

 

รหัสตัวชี้วัด

พ 3.1   ม 2/1 , ม 2/2 , ม 2/3 , ม 2/4

รวมทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด

 

 

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • เพื่อให้นักเรียนรู้จักกีฬาวอลเลย์บอล
  • เพื่อนให้นักเรียนอธิบายกฎกติกา มารยาทในการเล่นกีฬาวอลเลย์บอลได้
  • เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติทักต่างๆของกีฬาวอลเลย์บอลได้

สารบัญรายวิชา

10 บทเรียน

หน่วยที่ 1 ประวัติความเป็นมาของกีฬาวอลเลย์บอล

ประวัติความเป็นมาของกีฬาวอลเลย์บอล2:07
ประวัติการเข้ามาในประเทศไทย1:42

หน่วยที่ 2 กฎ กติกา และการป้องกันการบาดเจ็บ

หน่วยที่ 3 ทักษะกีฬาวอลเลย์บอล

หน่วยที่ 4 วางแผนการรุกและการป้องกัน

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

10 รายวิชา

526 ผู้เรียน

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

  • วีดีโอ