5.00(1)

พ22103 สุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 ภาคเรียนที่ 2/2564

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

รายวิชา พ 22103 สุขศึกษา 1 สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 เวลา 20 ชั่วโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต
สุขภาพจิต การจัดการกับอารมณ์และความเครียด ปัจจัยและแหล่งที่ช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ติดสิ่งเสพติด การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมและสถานการณ์เสี่ยง การป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจนำไปสู่อันตราย การสร้างเสริมสมรรถภาพ

โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ การสืบค้นข้อมูล การบันทึก การอภิปรายกลุ่ม การระดมความคิด การปฏิบัติเพื่อให้เกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญของสุขภาพจิต การจัดการกับอารมณ์และความเครียด หลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติดและสถานการณ์ที่อาจนำไปสู่อันตราย มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม นำไปใช้ปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวันและแนะนำผู้อื่นได้

รหัสตัวชี้วัด

พ 4.1 ม. 2/4, ม. 2/5, ม. 2/6

พ 5.1 ม. 2/1, ม. 2/2, ม. 2/3, ม. 2/4

รวม 7 ตัวชี้วัด

 

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • นักเรียนเห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพในการดำรงสุขภาพ การป้องกันโรค และการสร้างเสริม สมรรถภาพเพื่อสุขภาพ

สารบัญรายวิชา

43 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 สมดุลกายสมดุลจิต ชีวิตมีสุข

แบบทดสอบก่อนเรียน 8.1
แบบทดสอบหลังเรียน 8.1
แบบทดสอบก่อนเรียน
แบบทดสอบหลังเรียน 8.2
แบบทดสอบก่อนเรียน 8.3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 จิตดีชีวิตมีสุข

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 อย่ารอง อย่าริ อย่าเสพ?

ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่สำคัญของชาติต้องดำเนินการป้องกันและแก้ปัญหาไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดมากขึ้น

หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 ลดความเสี่ยง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 ทักษะชีวิต?

ทักษะชีวิตเป็นทักษะที่ช่วยให้บุคคลสามารถเผชิญสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เกี่ยวกับผู้สอน

4.67 (3 การให้คะแนน)

13 รายวิชา

1851 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

5.0

Total 1 Ratings

5
1 คน
4
0 คน
3
0 คน
2
0 คน
1
0 คน
เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

  • หนังสือเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
  • YouTube

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2