5.00(1)

พ23102 พลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/2564

หลักสูตรรายวิชา

  • ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์เกี่ยวกับทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา กีฬาไทย กีฬาสากล กีฬาประเภทบุคคลและทีม โดยใช้เทคนิคที่เหมาะสมกับ ตนเองและผู้อื่น การนําหลักการ ความรู้ และทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬาไปใช้สร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ ร่วมกิจกรรมนันทนาการอย่างน้อย 1 กิจกรรม และนําหลักความรู้วิธีการไปขยายผลการเรียนรู้ให้กับผู้อื่น

โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ อธิบาย การสืบค้นจากแหล่งความรู้ และการฝึกปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการใฝ่เรียนใฝ่รู้ อยู่อย่างพอเพียง มีระเบียบวินัย มีความคล่องแคล่ว มีความคิดริเริ่ม มี คุณธรรม มีจิตอาสา

สารบัญรายวิชา

14 บทเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน

หน่วยที่ 1 ประวัติความเป็นมาของกีฬาเซปักตะกร้อ

หน่วยที่ 2 ทักษะในการเล่นกีฬาเซปักตะกร้อ

หน่วยที่ 4 กฎ – กติกา ในการเล่นกีฬาเซปักตะกร้อ

หน่วยที่ 5 ประโยชน์ในการเล่นกีฬาเซปักตะกร้อ

แบบประเมินความคิดเห็น

เกี่ยวกับผู้สอน

4.29 (7 การให้คะแนน)

6 รายวิชา

591 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

5.0

Total 1 Ratings

5
1 คะแนน
4
0 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

เป็นบทเรียนที่ดี ทั้งแบบทดสอบก่อนเรียน วีดีโอให้ความรู้ ใบงาน มีแบบสอบถามในพัฒนาบทเรียน และควรนำคำแนะนำจากการประเมินบทเรียนไปพัฒนาบทเรียนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

เรียน