0(0)

พ23104 พลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียน 2/2566

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์เกี่ยวกับ มารยาทในการเล่นและดูกีฬาด้วยความมีน้ำใจนักกีฬา  ออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอและนำแนวคิดหลักการจากการเล่นไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนด้วยความภาคภูมิใจ ปฏิบัติตามกฎ กติกา และข้อตกลงในการเล่นตามชนิดกีฬาที่เลือก  และนำแนวคิดที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนในสังคม  จำแนกกลวิธีการรุก  การป้องกันและใช้ในการเล่นกีฬาที่เลือกเล่นและตัดสินใจเลือกวิธีที่เหมาะสมกับทีมไปใช้ได้ตามสถานการณ์ของการเล่น  เสนอผลการพัฒนาสุขภาพของตนเองที่เกิดจากการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาเป็นประจำ

โดยใช้กระบวนการคิด  วิเคราะห์  อธิบาย  การสืบค้นจากแหล่งความรู้  และการฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดการใฝ่เรียนใฝ่รู้  อยู่อย่างพอเพียง  มีระเบียบวินัย  มีความคล่องแคล่ว  มีความคิดริเริ่ม  มีคุณธรรม  มีจิตอาสา

สารบัญรายวิชา

13 บทเรียน

หน่วยที่ 1 ประวัติความเป็นมาของกีฬาเซปักตะกร้อ

ใบงาน เรื่องประวัติความเป็นมาของกีฬาเซปักตะกร้อ

หน่วยที่ 2 ทักษะในการเล่นกีฬาเซปักตะกร้อ

หน่วยที่ 4 กฎ – กติกา ในการเล่นกีฬาเซปักตะกร้อ

หน่วยที่ 5 ประโยชน์ในการเล่นกีฬาเซปักตะกร้อ

แบบประเมินความคิดเห็น

เกี่ยวกับผู้สอน

3.75 (8 การให้คะแนน)

11 รายวิชา

1214 ผู้เรียน

เรียน