0(0)

พ30202 มวยไทย 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษาหลักการเคลื่อนไหว รูปแบบการเคลื่อนไหว ทักษะ กฎ กติกา มารยาท เกี่ยวกับศิลปะ
มวยไทย เพื่อออกกำลังกายและสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย สามารถใช้เป็นสื่อในการออกกำลังกาย
ในชีวิตประจำวันได้
วิเคราะห์หลักวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและรูปแบบการเคลื่อนไหวนำไปประยุกต์ใช้ในศิลปะ
มวยไทย อธิบายและปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิ กฎ กติกา กลวิธีต่าง ๆ ในระหว่างการเล่น การแข่งขันกีฬา
กับผู้อื่นและนำไปสรุปเป็นแนวปฏิบัติและใช้ในชีวิตประจำวัน แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู การ
เล่น การแข่งขันกีฬาด้วยความมีน้ำใจนักกีฬา จนเป็นผู้มีบุคลิกภาพที่ดีสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย
เพื่อสุขภาพของตนเอง นำประสบการณ์และความสามารถของตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพของทีม คำนึงถึง
ผลที่เกิดต่อผู้อื่นและสังคม
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ยอมรับและเห็นคุณค่าของการออกกำลังกายและการเข้า
ร่วมกิจกรรมกีฬาประเภทศิลปะมวยไทย ชื่นชมในสุนทรียภาพและแสดงความมีน้ าใจนักกีฬาของการ
ออกกำลังกายและเล่นกีฬา นำประสบการณ์ที่ได้รับจากกิจกรรมทางการกีฬาไปใช้เป็นแนวทางในการ
ทำงานและดำเนินชีวิตประจำวัน

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

 • 1. กิจกรรมการเคลื่อนไหวเพื่อพัฒนาทักษะมวยไทย
 • 2. ความหมายคำศัพท์สากลเกี่ยวกับมวยไทย
 • 3. ความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกาย
 • 4. หลักการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย
 • 5. ความรู้เกี่ยวกับทักษะมวยไทย

สารบัญรายวิชา

2 บทเรียน36h

ไหว้ครูมวยไทย?

การไหว้ครู การแข่งขันในเชิงศิลปะ มวยไทย กระบี่กระบอง หรือ อาวุธอื่น ๆ ที่มีมาแต่ โบราณนั้น ก่อนการแข่งขัน ทุกคนจะต้องไหว้ครู ถ้าเป็นนักมวยไทย ก่อนการแข่งขันชกมวยไทย จะต้องไหว้ครู มวยไทย และร่ายรำ มวยไทย ซึ่งเป็นประเพณี ที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน การไหว้ครู เป็นการทำความเคารพต่อประธานในพิธีแข่งขัน หรือเป็นการถวายบังคม แด่พระมหากษัตริย์ ซึ่งในสมัย โบราณ ทรงโปรดฯ ให้มีการชก มวยไทย หน้าพระที่นั่งอยู่ เป็นประจำ ทั้งเป็นการระลึกถึง และแสดงความกตัญญู ต่อครูบาอาจารย์ ที่ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ ให้เพื่อความเป็นศิริมงคลทำให้จิตใจมั่นคงไม่หวั่นไหวครั่นคร้ามควบคุมสติได้ดี ส่วนการ ร่ายรำ มวยไทย เป็นการแสดงออกถึง ลักษณะเฉพาะของครู มวยไทย หรือค่ายมวยไทย ซึ่งถ้านักมวยไทยไหว้ครูและร่ายรำ มวยไทย แบบเดียวกันมักจะไม่นิยมต่อยกัน เพราะเข้าใจ ว่าเป็นลูกศิษย์ที่มีครูมวย คนเดียวกัน นอกจากนั้น การร่ายรำ มวยไทย ยังเป็นการสังเกตุ ดูเชิงคู่ปรปักษ์ และเพื่ออบอุ่นร่างกาย ให้คลายความเคร่งเครียด ทั้งกายและจิตใจ ให้พร้อมที่จะเข้าต่อสู้ได้ ที่มา http://student.nu.ac.th/muaythaiboran/waikru.htm

เกี่ยวกับผู้สอน

4.17 (12 การให้คะแนน)

51 รายวิชา

1711 ผู้เรียน

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

 • หนังสืออ้างอิง
 • จรวย แก่นวงษ์คำ มวยไทย มวยสากล โอเดียนสโตร์ กรุงเทพฯ 2530
 • ปัญญา ไกรทัศน์ มวยไทยยอดศิลปการต่อสู้ พิมพ์ครั้งที่ 5 สารมวลชน 2530
 • สมบัติ จำปาเงิน กีฬาไทย สุวีริยาสาส์น กรุงเทพฯ 2523
 • ที่มาhttp://student.nu.ac.th/muaythaiboran/prawatmuay.htm/ประวัติมวยไทย
 • ที่มา http://student.nu.ac.th/muaythaiboran/waikru.htm

ความต้องการ

 • 1.วิเคราะห์หลักวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและนำไปใช้ในศิลปะมวยไทย และการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายได้
 • 2. วิเคราะห์รูปแบบการเคลื่อนไหวและนำไปใช้ในศิลปะมวยไทย และการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายได้
 • 3. ประยุกต์ความคิดรวบยอดจากหลักการทางวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวในกิจกรรมศิลปะมวยไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • 4. อธิบายและปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิ กฎ กติกา กลวิธีต่าง ๆ ในระหว่างการเล่น การแข่งขันกีฬากับผู้อื่นและนำไปสรุปเป็นแนวปฏิบัติและใช้ในชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่องได้
 • 5. แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู การเล่น การแข่งขันกีฬาด้วยความมีน้ำใจนักกีฬา และนำไปใช้ปฏิบัติทุกโอกาส จนเป็นผู้มีบุคลิกภาพที่ดี
 • 6. สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของตนเองได้
 • 7. นำประสบการณ์และความสามารถของตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพของทีม คำนึงถึงผลที่เกิดต่อผู้อื่นและสังคมได้
 • 8. เห็นคุณค่าของการออกกำลังกายและการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาศิลปะมวยไทย
 • 9. ชื่นชมในสุนทรียภาพและแสดงความมีน้ำใจนักกีฬาของการออกกำลังกายและเล่นกีฬา
 • 10.ยอมรับและเห็นคุณค่าของการนำประสบการณ์ที่ได้รับจากกิจกรรมทางการกีฬาไปใช้เป็นแนวทางในการทำงานและดำเนินชีวิตประจำวันได้

กลุ่มเป้าหมาย

 • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8