0(0)

พ30203 มวยไทย 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2565

หลักสูตรรายวิชา

การออกอาวุธ หมัด เท้า เข่า ศอก ของกีฬามวยไทย เรียนรู้กฎ กติกา มารยาท และการตัดสิน มวยไทย  โดยการใช้ทักษะกระบวนการปฏิบัติ ทักษะกระบวนการ กระบวนการกลุ่ม การคิดวิเคราะห์และบูรณาการ เพื่อให้เกิดความสนุกสนาน มีความรักและชื่นชอบการเล่นกีฬามวยไทย มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีน้ำใจนักกีฬา เล่นกีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ มีสุนทรียภาพของการเล่นกีฬา การชม และการแข่งขัน

สารบัญรายวิชา

8 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่1 ประวัติมวยไทย และกฎ กติกา

1.ทักษะพื้นฐานของกีฬาของไทย กติกา00:00:00

หน่วยการเรียนรู้ที่2 กายบริหารเพื่อการป้องกันการบาดเจ็บจากกีฬา

หน่วยการเรียนรู้ที่3 ทักษะเบื้องต้นมวยไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่4 การฝึกไหวพริบเชิงมวย

เกี่ยวกับผู้สอน

4.33 (3 การให้คะแนน)

18 รายวิชา

1137 ผู้เรียน

เรียน