0(0)

พ30205 มวยสากล 2 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/8 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา           รายวิชา มวยสากล      รหัสวิชา พ 30205

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย                       ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5

จำนวน 1 หน่วยกิจ         เวลา 40 ชั่วโมง       ภาคเรียนที่ 1            ปีการศึกษาที่ 2565

 

ศึกษาหลักการเคลื่อนไหว รูปแบบการเคลื่อนไหว ทักษะ กฎ กติกา มารยาท เกี่ยวกับศิลปะป้องกันตัว เพื่อออกกำลังกายและสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย สามารถใช้เป็นสื่อในการออกกำลังกายในชีวิตประจำวันได้วิเคราะห์หลักวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและรูปแบบการเคลื่อนไหวนำไปประยุกต์ใช้ในศิลปะป้องกันตัว อธิบายและปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิ กฎ กติกา กลวิธีต่าง ๆ ในระหว่างการเล่น การแข่งขันกีฬากับผู้อื่นและนำไปสรุปเป็นแนวปฏิบัติและใช้ในชีวิตประจำวัน แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู การเล่น การแข่งขันกีฬาด้วยความมีน้ำใจนักกีฬา จนเป็นผู้มีบุคลิกภาพที่ดีสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย

เพื่อสุขภาพของตนเอง นำประสบการณ์และความสามารถของตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพของทีม คำนึงถึง
ผลที่เกิดต่อผู้อื่นและสังคมเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ยอมรับและเห็นคุณค่าของการออกกำลังกายและการเข้า
ร่วมกิจกรรมกีฬาประเภทศิลปะมวยไทย ชื่นชมในสุนทรียภาพและแสดงความมีน้ำใจนักกีฬาของการออกกำลังกายและเล่นกีฬา นำประสบการณ์ที่ได้รับจากกิจกรรมทางการกีฬาไปใช้เป็นแนวทางในการทำงานและดำเนินชีวิตประจำวัน

 

รหัสตัวชี้วัด

พ 3.1 ม 1/2

พ 3.2 ม 1/1 , ม 1/3 , ม 1/4 , ม 1/5

รวมตัวชี้วัด  5 ตัวชีวัด

 

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • นการฝึกมวยจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจหลักพื้นฐานก่อน เพราะเป็นทักษะเบื้องต้นการเรียนมวยและกลมวย เพื่อนำไปสู่การมีทักษะในขั้นสูงต่อไป ซึ่งหลักพื้นฐานดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้กล่าวไว้ในกีฬามวยสากล

สารบัญรายวิชา

6 บทเรียน

ประวัติมวยสากล

ประวัติมวยสากล

มวยสากลในไทย

ทักษะเบื้องต้นในการชกมวยสากล?

การยืนท่าคุม การยืนในท่าคุมมวยสากลผิดจากมวยไทย การยืนของมวยสากลนั้น น้ำหนักตัวจะต้องตกบนเท้าทั้งสองเท่าๆกัน ปลายเท้าชี้ไปทางเดียวกัน ไม่กว้างหรือแคบเกินไป ลำตัวงอเล็กน้อย หมัดทั้งสองกำหลวมๆ ยกขึ้นเกือบระดับเดียวกัน หมัดซ้ายอยู่ระดับปลายคางยื่นไปข้างหน้าเล็กน้อย หมัดขวาอยู่ระดับข้างแก้มตลอดเวลา ศอกทั้งสองข้างอยู่ห่างลำตัวประมาณข้างละ 6 นิ้ว บิดลำตัวเล็กน้อยให้ไหล่ซ้ายกึ่งไปข้างหน้า หน้าก้ม เก็บคาง สายตามองดูประมาณหน้าอกคู่ต่อสู้ การกำหมัดขณะการ์ด กำหลวม เมื่อปล่อยหมัดออกไปจะต้องกำแน่นและคว่ำ ให้สันหมัดถูกเป้า การรุกและการถอย การรุกของมวยสากลมีอยู่อย่างเดียวคือ รุกเท้าตาม การสืบนำไปข่างหน้าแล้วลากเท้าหลังตามไป ห้ามลากเท้าหลังเข้าไปชิดเท้าหน้าเด็ดขาด สำหรับการถอยนี้มีอยู่สองอย่างคือ ถอยเท้าตามและถอยเท้าสลับ (ฉากถอย) การถอยเท้าตามก็เหมือนการรุก คือ ใช้เท้าหลังถอยเสียก่อนจึงลากเท้าหน้าถอยตาม แต่การถอยเท้าสลับ หรือฉากนั้น จะเป็นการถอยที่ใช้เท้าหลังก้าวไปก่อนแล้วจึงลากเท้าหน้ากลับไปอยู่ข้างหลัง พร้อมทั้งเปลี่ยนท่าคุมทันที เมื่อตั้งตัวได้จึงกลับท่าคุมที่ถนัด

ข้อสอบท้ายบท

เกี่ยวกับผู้สอน

4.17 (12 การให้คะแนน)

51 รายวิชา

1711 ผู้เรียน

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

  • https://sites.google.com/site/31080nattapong/thaksa-beuxng-tn-ni-kar-chkmwy-sakl
  • ลิงค์สอน https://www.youtube.com/watch?time_continue=131&v=1A9rOjmKips
  • แหล่งข้อมูลhttp://www.siamsporttalk.com/th/entertainment/sport/88-western-style-boxing/rules-sports-boxing/99-boxing-rules.html

ความต้องการ

  • 1.อธิบายกีฬามวยสากลอย่างถูกต้องได้
  • 2.ร่วมศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับกีฬามวยสากลด้วยความสนใจ
  • 3.แสดงทักษะในการสื่อสารเกี่ยวกับกีฬามวยสากลให้ผู้อื่นเข้าใจได้

กลุ่มเป้าหมาย

  • ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/8