0(0)

พ30206 มวยสากล 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2565

หลักสูตรรายวิชา

ทักษะในการใช้หมัด หมัดหน้า และหมัดหลัง ในมวยสากล ทักษะในการป้องกันและการแข่งขัน เรียนรู้  กฎ กติกา มารยาท และการตัดสินมวยสากล  โดยการใช้ทักษะกระบวนการปฏิบัติ ทักษะกระบวนการ กระบวนการกลุ่ม การคิดวิเคราะห์และบูรณาการ เพื่อให้เกิดความสนุกสนาน มีความรักและชื่นชอบการเล่นกีฬามวยสากล มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีน้ำใจนักกีฬา เล่นกีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ มีสุนทรียภาพของการเล่นกีฬา การชม และการแข่งขัน

สารบัญรายวิชา

11 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่1 ประวัติมวยสากล และกฎ กติกา

1.ประวัติความเป็นมาประโยชน์ของกีฬามวยสากล5:06

หน่วยการเรียนรู้ที่2 การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย

หน่วยการเรียนรู้ที่3 ทักษะพื้นฐานของกีฬามวยสากล

หน่วยการเรียนรู้ที่4 ทักษะการชกหมัดต่างๆ

เกี่ยวกับผู้สอน

4.33 (3 การให้คะแนน)

18 รายวิชา

1137 ผู้เรียน

เรียน