5.00(1)

พ30207 บาสเกตบอล 1 ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หลักสูตรรายวิชา

ประวัติความเป็นมาของกีฬาบาสเกตบอล  การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย  ทักษะพื้นฐานเบื้องต้นของการเล่นบาสเกตบอล โดยใช้กระบวนการปฏิบัติ  ทักษะกระบวนการ  กระบวนการกลุ่ม การคิด วิเคราะห์ บูรณาการเพื่อให้เกิดความสนุกสนาน  มีความรัก  ชื่นชอบการเล่นกีฬาบาสเกตบอล  มีระเบียบวินัย  มีความรับผิดชอบ  มีน้ำใจนักกีฬา  เล่นกีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ  มีสุนทรียภาพของการกีฬาทั้งในการเล่น การชม และการแข่งขัน

 

ผลการเรียนรู้

  1. บอกประวัติความเป็นมา ประโยชน์ของกีฬาบาสเกตบอลได้
  2. บอกวิธีการเล่น กติกา มารยาทในการแข่งขันบาสเกตบอล โดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่ม  บูรณาการเข้ากับชีวิตประจำวันได้
  3. เกิดความรัก ภูมิใจในความเป็นไทย

 

รวมทั้งหมด  3  ผลการเรียนรู้

สารบัญรายวิชา

7 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประวัติกีฬาบาสเกตบอล

ประวัติกีฬาบาสเกตบอล
ใบกิจกรรมที่ 1 ประวัติกีฬาบาสเกตบอล

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การป้องกันการบาดเจ็บทางกีฬา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ทักษะกีฬาบาสเกตบอล

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กฎ กติกา บาสเกตบอล

แบบสอบถามหลังเรียน

เกี่ยวกับผู้สอน

4.40 (10 การให้คะแนน)

38 รายวิชา

3751 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

5.0

Total 1 Ratings

5
1 คน
4
0 คน
3
0 คน
2
0 คน
1
0 คน

เป็นบทเรียนที่ดี มีวีดีโอให้ความรู้ และแบบสอบถามในพัฒนาบทเรียน และควรนำคำแนะนำไปพัฒนาบทเรียนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

เรียน