0(0)

พ30207 รักบี้ฟุตบอล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา           รายวิชา พลศึกษา(รักบี้ฟุตบอล)      รหัสวิชา พ 30207

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น                          ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6                จำนวน 1 หน่วยกิจ

เวลา 40 ชั่วโมง                                       ภาคเรียนที่ 2

 

ศึกษาเพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจ  เรื่องเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกาย  หลักการออกกำลังกาย  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  ทักษะเบื้องต้นกีฬารักบี้ฟุตบอล การรับ การส่ง การแท็กเกิล การเคลื่อนที่กับลูกบอล  การเล่นเป็นทีมปฏิบัติกิจกรรมด้วยความสนุกสนานปลอดภัย การออกกำลังกาย การพักผ่อน และนันทนาการ กฎ กติกา ในการแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอล การควบคุมตนเอง

ใช้กระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดเปรียบเทียบ คิดอย่างมีวิจารณญาณ การสืบเสาะหาความรู้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ และมีความรู้ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี เพื่อแก้ปัญหา ป้องกัน นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตโดยนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการปฏิบัติ

มีเจตคติต่อการเรียนเห็นคุณค่า ความดีงาม มีน้ำใจนักกีฬา การทำงาน การวางแผน สมรรถภาพทางจิต  การบริหารจิต เห็นคุณค่าของการออกกำลังกาย   เคารพ กฎ  กติกาการแข่งขัน  มีน้ำใจนักกีฬา อดทนมุ่งมั่นพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีจิตสาธารณะและมีความฉลาดทางสุขภาวะ ดำรงชีวิตได้อย่างมีสุข

 

รหัสตัวชี้วัด

พ 3.1 ม 1/2

พ 3.2 ม 1/1 , ม 1/3 , ม 1/4 , ม 1/5

รวมตัวชี้วัด  5 ตัวชีวัด

 

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกาย หลักการออกกำลังกาย การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ทักษะเบื้องต้นกีฬารักบี้ฟุตบอล การรับ การส่ง การแท็กเกิล การเคลื่อนที่กับลูกบอล การเล่นเป็นทีมปฏิบัติกิจกรรมด้วยความสนุกสนานปลอดภัย การออกกำลังกาย การพักผ่อน และนันทนาการ กฎ กติกา ในการแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอล การควบคุมตนเอง

สารบัญรายวิชา

10 บทเรียน

ประวัติกีฬารักบี้ฟุตบอล

ประวัติกีฬารักบี้

ประวัติกีฬารักบี้ในประเทศไทย

กติการักบี้

เกี่ยวกับผู้สอน

4.17 (12 การให้คะแนน)

51 รายวิชา

1711 ผู้เรียน

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

  • ข้อมูลจาก การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)
  • http://www.sat.or.th
  • ที่มา : http://fernpatiya.blogspot.com/

ความต้องการ

  • ใช้กระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดเปรียบเทียบ คิดอย่างมีวิจารณญาณ การสืบเสาะหาความรู้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ และมีความรู้ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี เพื่อแก้ปัญหา ป้องกัน นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตโดยนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการปฏิบัติ

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียนชั้นระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 4/7