5.00(1)

พ30208 บาสเกตบอล 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หลักสูตรรายวิชา

ทักษะการยิงประตูขั้นสูง การป้องกัน  การเล่นทีมแบบต่างๆ ทั้งการเป็นฝ่ายรุกและฝ่ายรับ  สิทธิ  กฎ  กติกาการเล่นและการแข่งขันอย่างง่ายโดยใช้กระบวนการปฏิบัติ ทักษะกระบวนการ กระบวนการกลุ่ม การคิด วิเคราะห์ บูรณาการ  เพื่อให้เกิดความสนุกสนาน  มีความรัก  ชื่นชอบการเล่นกีฬาบาสเกตบอล  มีระเบียบวินัย  มีความรับผิดชอบ  มีน้ำใจนักกีฬา  เล่นกีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ  มีสุนทรียภาพของการกีฬาทั้งในการเล่น การชม และการแข่งขัน

 

ผลการเรียนรู้

  1. บอกทักษะในการเล่นบาสเกตบอล กติกา  มารยาท  ในการแข่งขันได้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม
  2. เกิดความรัก ภูมิใจในความเป็นไทย

 

รวมทั้งหมด  2  ผลการเรียนรู้

 

สารบัญรายวิชา

8 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การป้องกันการบาดเจ็บ

การป้องกันบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา6:07
ใบกิจกรรมที่ 1 การป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เทคนิคกีฬาบาสเกตบอล

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 กฎ กติกา ของกีฬาบาสเกตบอล

แบบสอบถามหลังเรียน

เกี่ยวกับผู้สอน

4.40 (10 การให้คะแนน)

38 รายวิชา

3751 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

5.0

Total 1 Ratings

5
1 คน
4
0 คน
3
0 คน
2
0 คน
1
0 คน

เป็นบทเรียนที่ดี มีวีดีโอให้ความรู้ และแบบสอบถามในพัฒนาบทเรียน และควรนำคำแนะนำไปพัฒนาบทเรียนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

เรียน